Төрийн үйлчилгээ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ч.Ганчимэг
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 99079089
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр,Цалинтай холбоотой баримтууд
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ч.Ганчимэг
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр,Цалинтай холбоотой баримтууд
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ч.Саналбаяр
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 93092228
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр,Цалинтай холбоотой баримтууд
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Төрбат,
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 93046631
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр,Цалинтай холбоотой баримтууд
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Сарантуяа
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 99195121
Е-Mail хаяг
shiitersaraa@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1- Ажлын байрны төлөв байдлын талаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах албан ёсны хүсэлт, албан тоот
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Сарантуяа
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 99195121
Е-Mail хаяг
shiitersaraa@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1- Ажлын байрны төлөв байдлын талаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах албан ёсны хүсэлт, албан тоот
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Д.Цэцэгбадам Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ц.Бадмаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч П.Баясгалан
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 99136243 99190366 96598979
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ олгох 1.Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтиын паспорт, бичиг баримт, угсарч суурилуулсан акт 2. Ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар /Монгол хэл дээр/ 3. М
22. Ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар /Монгол хэл дээр/
33. Машин механизм, тоног төхөөрөмжинд туршилт тохируулга хийсэн, ажиллуулж шалгасан, хүлээн авсан акт
44.Машин механизм, тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх, хүний амь нас эрүүл мэндэд аюулгүй болохыг тогтоосон мэргэжлийн байгууллагын экспертизийн магадлагаа, экспортлогч талы
55.Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийн хэмжилт хийж,баталгаажуулсан акт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Д.Цэцэгбадам Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ц.Бадмаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч П.Баясгалан
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 99136243 99190366 96598979
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1-Үйлдэрийн ослын акт түүнийг дагалдах материал
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Д.Цэцэгбадам Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ц.Бадмаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч П.Баясгалан
Утасны дугаар
91576359 /өрөөний/ 99136243 99190366 96598979
Е-Mail хаяг
mhh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1-Хүсэлт, гомдол гаргах болсон үндэслэл
2-Шийдвэрлүүлэх асуудлаа тодорхой бичих
3-Өөрийн болон байгууллагын хаяг, албан тушаалтнуудтай холбогдох утас
Хариуцсан мэргэжилтэн
Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Б.Энхтуяа, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч А.Баярсайхан, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Ц.Болд
Утасны дугаар
91576349 /өрөөний/ 94994930 99158536 94440223
Е-Mail хаяг
Enhe_74@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1-Санал, хүсэлтээ товч тодорхой, утга санааг зөв илэрхийлсэн байх
2-Эргэн холбогдох утас, хаяг, албан тушаалыг тодорхой бичих

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc