Төрийн үйлчилгээ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Батцэрэн
Утасны дугаар
11-342931
Е-Mail хаяг
battaseren_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Эд хөрөнгийн зохих бололцоотой төрөл, садан буюу төрөл, садан бус хүний бичгээр гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл /өргөдөл/
22. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар
33. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
44. Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа
55. Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, нөхцөл байдлын үнэлгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн О.Анударь
Утасны дугаар
88903110
Е-Mail хаяг
Anu_enka@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
21. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн бол өргөдөл/
32. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
43. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
5Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
65. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт /Хүнсний үйлдвэр/
76. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
87. Үйлдвэрийн зурагт танилцуулга
98. 10.000 төгрөг /Гэрчилгээний үнэ/ Төрийн сан банк ХУД Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс.
10СУНГАЛТ :
111. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
122. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
133. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, БАТЛАМЖИЙН эх хувь
144. Үйлдвэрийн зурагт танилцуулга
155. 10.000 төгрөг /Гэрчилгээний үнэ/ Төрийн сан банк ХУД Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Худалдаа, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Т.Улсболд
Утасны дугаар
88012012
Е-Mail хаяг
t.ulsbold@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
21. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн өргөдөл/
32. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
43. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
54. Ажлын байр түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар, өмчийн гэрчилгээний хуулбар
65. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
76. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
87. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно зураг /Хаяг, реклам, цагийн хуваарь, гэрэлтүүлэг, тохижилт, дотоод зохион байгуулалт, агуулах,тасгийн төрөлжилт г.м/
98. 10.000 төгрөг /Гэрчилгээний үнэ/ Төрийн сан банк ХУД Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс.
10СУНГАЛТ :
111. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
122. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
133. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, БАТЛАМЖИЙН эх хувь.
144. 10.000 төгрөг /Гэрчилгээний үнэ/ Төрийн сан банк ХУД Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2А-1 /нэг тал/ 4000
3А-2 /нэг тал 3000
4А-3 /нэг тал/ 200
5Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг тодорхойлолт 1000 төгрөг
3Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11- 341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг он нь 2500 Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг он нь 2500 Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2А-4 нэг тал бол Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 3000 төгрөг тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2А-4 нэг тал бол Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 2000 төгрөг тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Хэрэв баримт нь Нийслэлийн архивын хөмрөгт байгаа тохиолдолд /А-4 нэг тал/ Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 2000 төгрөг тушаасан баримт
3Дүүргийн архивын хөмрөгт байгаа тохиолдолд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн даргад өргөдөл гаргана Захиргаа хуулийн хэлтсийн даргын зөвшөөрлөөр хамаарах хэсэг болон бүхэлд нь лавлагааг гаргаж өгч шаардлагат
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Райса
Утасны дугаар
11-341855-609
Е-Mail хаяг
raisa_ika@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2А-4 нэг тал бол 2000 төгрөг
3Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 2000 төгрөг тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Авто засвар, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баярбат
Утасны дугаар
99894545
Е-Mail хаяг
Banumn@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Албан хүсэлт /аж ахуйн нэгж бол албан тоот, хувь хүн бол өргөдөл/
22. Газрын зөвшөөрөл /гэрчилгээ, гэрээ, түрээсийн гэрээ, газрын албатай хийсэн хэлцэл/
33. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
44. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
55. Гадна тохижилтын байдал /Хог хаягдлын сав, гадна гэрэлтүүлэг, авто зогсоол, сандал, сүүдрэвч, ногоон байгууламж 3 талаас нь авсан фото зураг/
66. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
77. Ус, цахилгаан ашиглалт бохир ус зайлуулах талаар мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөл /хэрэв авто машин угаах ажил үйлчилгээ бол бохир усыг тунгааж, цэвэрлэж зайлуулах төхөөрөмж/
88. Тоног төхөөрөмжийн судалгаа /ажлын байранд суурилуулах тоног төхөөрөмж, түүний хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны горимын хамт/
99. Ажиллах хүчний судалгаа /Ажиллагсдын мэргэжил, мэргэшлийн бэлтгэл/
1010. Гэрчилгээний хураамж 10,000 төгрөг /Төрийн сан банк, ХУД Орон нутаг ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс/
11СУНГАЛТ : 1. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
122. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
133. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, БАТЛАМЖИЙН эх хувь.
144. 10.000 төгрөг /Гэрчилгээний үнэ/ Төрийн сан банк ХУД Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс
Хариуцсан мэргэжилтэн
Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн О.Анударь
Утасны дугаар
88903110
Е-Mail хаяг
Anu_enka@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн гэрчилгээ
2ААНБ болгэрчилгээнийхуулбар, иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
3Албан хүсэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Худалдаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
Утасны дугаар
99959011
Е-Mail хаяг
b.naraa83@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах талаар хүсэлт
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
4Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо,Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
5Зөөврийн бие засах суултуурын бохирыг зайлуулах талаар хийсэн гэрээний хуулбар
6Эрүүл мэндийн шинжилгээний дэвтрийн хуулбар
7Өмч, газрын харицааны албатай байгуулсан газар түр ашигласан актын хуулбар
8Хорооны Засаг даргатай байгуулсан Тохижилт-Цэвэрлэгээний гэрээ
910,000 төгрөг /Батламжийн үнэ//ХУД Төрийн сан банкны Орон нутгийн ерөнхий орлого 200100910 тоот данс/
10ТҮЦ-ийн гадна дотор талын зураг /Хаяг, цагийн хуваарь, гэрэлтүүлэг, тохижилт, дотоод зохион байгуулалт гэх мэт/
11/Дүүргээс зөвшөөрөгдсөн байршилд ХҮЗЗ-өөс дэмжигдсэн тохиолдолд/
Хариуцсан мэргэжилтэн
ХАА, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
99003381
Е-Mail хаяг
Saruul_fame@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Анкет
2Сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлт /журмаар батлагдсан маягтын дагуу/
3Татвар төлсөн тодорхойлолт
4Нийгмийн даатгал төлсөн тодорхойлолт
5Мал аж ахуйн фермер бол Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн гэрээ
6Мал тооллогын сүүлийн 3 жилийн А данс
7Хорооны ИНХ-ын тогтоол /зөвхөн Нийслэлд хамаарна/
8Хорооны Засаг Даргын тодорхойлолт /зөвхөн Нийслэлд хамаарна/
99. Газар тариалан эрхэлдэг бол газрын гэрчилгээний хуулбар, татвар төлсөн баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Орлогын эдийн засагч Ц.Лхагвасүрэн
Утасны дугаар
11342837-427
Е-Mail хаяг
stsh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан авах бол дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
21.1 Шүүхийн байгууллагын шийдвэр болон шүүгчийн захирамж/ хуулбар хувь байж болно./
31.2 Татварын хэлтсийн тодорхойлолт / Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоогүй болохыг нотлох /
41.3 Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь
51.4 Албан бичиг /Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан авах тухай болон байгууллагын данс, харилцагч банкны нэрийг тодорхой дурдсан байх/
61.5 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авах бол Итгэмжлэлийн хуулбар хувь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Албан бичигт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мөнгө хүлээн авах банк, дан
71.6 Шаардлагатай тохиолдолд харилцагч банкны тодорхойлолт
8Хувь хүн/иргэн/ улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авах бол дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
91.1 Өргөдөл /Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжыг буцаан авах тухай дурдаад мөнгө хүлээн авах Банкны нэр, дансны дугаар, харилцах утас зэргийг бичсэн байх/
101.2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
111.3 Татварын хэлтсийн тодорхойлолт / Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоогүй болохыг нотлох/
121.4 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авах бол Итгэмжлэлийн хуулбар хувь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Өргөдөлд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мөнгө хүлээн авах банк, дансны т
131.5 Шаардлагатай тохиолдолд харилцагч банкны тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Тулга
Утасны дугаар
341969
Е-Mail хаяг
stsh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. ААНБ нь улирал, жилийн Санхүүгийн тайланг “Нягтлан Бодох Бүртгэлийн тухай хууль”, Сангийн сайдын 2014 оны №242 тоот тушаалын дагуу доорх хуулийн хугацаанд харилцагч Санхүүгийн байгууллагад зөвхөн ц
22. Санхүүгийн тайланг цахим хэлбэрээр тайлагнахдаа заавал илгээсэн байх шаардлагатай /Цахимаар шивэх интернет хаяг: http://e-balance.mof.gov.mn -аар орж 4-5 төрлийн тайланг мян.төг-өөр үнэн зөв, бүрэн
33. E-Balane-ийн нэвтрэх нууц үгийг шинээр байгуулагдсан болон дахин авах ААНБайгууллагын холбоо бүхий иргэд Бүртгэлийн мэргэжилтэнд ААНБ-ын гэрчилгээг эх хувиар үзүүлэн авах
44. ААНБ-ууд санхүүгийн тайлан цаасаар баталгаажуулах захирал, нягтлан бодогч нар гарын үсэг бүрэн зурж тамга тэмдэг дарсан байх /Цаасан санхүүгийн тайланг төгрөгөөр илэрхийлнэ/
55. Санхүүгийн цаасан тайланг батлагдсан маягт, дарааллын дагуу эмх цэгцтэй байлгаж, үдсэн байх
66. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан “А” маягтаар, улирлынхыг “Б” маягтыг үйлдэн ирэх /Шаардлагатай тохиолдолд өмнөх улирлын баталгаажсан санхүүгийн тайланг хамт авч ирэх/
77. “Аудитын тухай хууль”-ийн 7-р зүйлийн дагуу 50.0 сая, түүнээс дээш төгрөгийн актив, /нийт хөрөнгийн хэмжээ/ ББСБ, ХЗХ, МҮЦБ, гадаадын хөрөнгө оруулалт бүхий ААНБ-ууд Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
88. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга” хэсгийг E-Balance программд заавал бүрэн гүйцэт бөглөсөн байх
99. СТайлан хуулийн хугацаанд цаасаар эсвэл цахимаар өгөөгүй ААНБ-ийн албан тушаалтнуудад хүлээлгэх хариуцлага: “Нягтлан Бодох Бүртгэлийн тухай хууль”–ийн 23.1.3 дахь заалт “Санхүүгийн тайланг дээрх ху
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивын мэргэжилтэн Цогзолмаа
Утасны дугаар
11-341855
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ХАМРАХ АРХИВЫН БИЧИГ БАРИМТ
21. Ажилчны районы Ардын депатутын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /АДХГЗ/ захирамж 1965-1992 он
32. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж 1992- одоог хүртэл
43. Ажилчны районы Ардын депатутын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /АДХГЗ/ тушаал 1966-1992 он
54. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаал 2003- одоог хүртэл
6БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
7Дээрхи захирамжлалын баримтаас иргэн, аж ахуй нэгж лавлагаа мэдээлэл авах бол албан ёсны бичиг баримтын хамт архивын мэргэжилтэнээс асууж лавласаны үндсэн дээр Захиргаа хуулийн хэлтсийн даргад өргөдөл
8Захиргаа хуулийн хэлтсийн даргын зөвшөөрлөөр хамаарах хэсэг болон бүхэлд нь лавлагааг гаргаж өгөн шаардлагатай тохиолдолд хуулбар үнэн тэмдэгээр баталгаажуулна.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхгэрэл
Утасны дугаар
11-342831-422
Е-Mail хаяг
Mgerel09@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхгэрэл
Утасны дугаар
11-342831-422
Е-Mail хаяг
Mgerel09@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхгэрэл
Утасны дугаар
11-342831-422
Е-Mail хаяг
Mgerel09@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
5Нэр дэвшигчийн бүтээлийн жагсаалт
6Одон медалийн үнэмлэхний хуулбар /Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгогдсон/
Хариуцсан мэргэжилтэн
С.Батдорж
Утасны дугаар
341855
Е-Mail хаяг
s.dorjoo_1101@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /дүүргийн засаг даргын тамгын газарт/
2СӨХ байгуулсан тухай хурлын тэмдэглэл
3Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг сонгосон тухай тэмдэглэл, шийдвэр, тэдгээрийн гишүүдийн тодорхойлолт /овог нэр, хаяг, утас/
4Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр. Гүйцэтгэх захирлын тодорхойлолт /овог нэр хаяг, утас/
5СӨХ-ийн дүрэм
6Оршин суугчдын гарын үсэг
7Гэрчилгээний үнэ 10,000 төг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Үндэсний үйлдвэрт арьс, шир тушаасан падаан
2Мал тоолуулсан А данс
3Малчны цахим үнэмлэхний хуулбар
4Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5Хоршооны гишүүний тодорхойлолт
6Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс тодорхойлсон гарал үүслийн гэрчилгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Үндэсний үйлдвэрт ноос тушаасан баримт
2Мал тоолуулсан А дансны хуулбар
3Малчны цахим үнэмлэхний хуулбар
4Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс тодорхойлсон гарал үүслийн гэрчилгээ
6Малчны нийгмийн даатгалд хамрагдсан байх
7Хоршооны гишүүний үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Нарантуяа Ц.Одонтунгалаг
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Худалдаа, үйлчилгээ гаргахыг хүссэн албан хүсэлт, өргөдөл /эрхлэх үйлчилгээний төрөл, хаяг, харилцах утас зэргийг тодорхой дурьдах/
2Аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /ХУД-т үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ/, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар /ХУД-ийн харъяат байх/
3Асарын фото зураг
4Тогооч /худалдагч/ ажилтнуудын мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
5Эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан шинжилгээний дэвтрийн хуулбар.
6Бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга. /Үндэсний үйлдвэрлэлийн бэлэг дурсгалын бараа бүтээгдэхүүний худалдаа гаргагч/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
2Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн өргөдөл/
3ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
4Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
5Барилгыг хүлээн авсан улсын комиссын акт эсвэл барилгын Улсын байцаагчийн дүгнэлт
6Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
7Зочид буудлын гадна, дотор талыг харуулсан өнгөт болон цахим танилцуулга 10.000 төгрөг /Батламжийн үнэ/ /ХУД Төрийн сан банкны Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс/
8СУНГАЛТ :
9Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
10ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
11Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, БАТЛАМЖИЙН эх хувь
12Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
13Зочид буудлын гадна, дотор талыг харуулсан өнгөт болон цахим танилцуулга
146. 10.000 төгрөг /Гэрчилгээний үнэ/ Төрийн сан банк ХУД Орон нутгийн ерөнхий орлого 100200100910 тоот данс.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Нарантуяа
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
21. Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн өргөдөл/
32. Хорооны Засаг даргаас үйл ажиллагаа явуулах талаар дэмжсэн албан тоот
43. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
54. Ажлын байр түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар, өмчийн гэрчилгээний хуулбар
65. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
76. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас, холбогдох стандартын шаардлага хангасан тухай хуудасны хамт / хуулбар/
87. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
98. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно зураг /Хаяг, реклам, цагийн хуваарь, гэрэлтүүлэг, тохижилт, дотоод зохион байгуулалт, агуулах,тасгийн төрөлжилт г.м/
109. 10.000 төгрөг /Батламжийн үнэ/ /ХУД Төрийн сан банкны Орон нутгийн ерөнхий орлого 200100910 тоот данс/
11СУНГАЛТ :
121. Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
132. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
143. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, БАТЛАМЖИЙН эх хувь
154. 10,000 төгрөг /Батламжийн үнэ/ /ХУД Төрийн сан банкны Орон нутгийн ерөнхий орлого 200100910 тоот данс/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Одонтунгалаг
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /хавсралтаар баталсан маягтыг асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/
22. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
33. Харьяалах татварын албанд Нийслэлинй албан татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас /Суутгагчийн дугаарыг бичсэн байна/
44. Гадна, дотор тохижилтын зураг
55. Сунгах тохиолдолд хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрлийн эх хувь
66. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн ажилтан зөвшөөрсөн тохиолдолд
7Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж нь дараах шаардлага хангасан байна:
8• Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст бүртгүүлж, дүгнэлт гаргуулсан байх;
9• Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарч “Худалдааны үйлчилгээ. Худалдааны байгууллагын ангилал, тодорхойлолт MNS 6506:2015”, “Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007”,
10• Дүүрэгтэй Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх болон Тохижилт хог хаягдлын гэрээ байгуулсан байх
11• Харьяалах татварын албанд татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн байх
12• Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан байх
13• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын тохижилт хийгдсэн байх
14• Монгол Улсын барилга, Орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага MNS6423:2013 стандартад нийцсэн телекамерын системээр тоноглогдсон, гэрээт харуул, хамгаалалтын албатай байх
15• Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, сэрэмжлүүлэг зэргийг байршуулсан мэдээллийн самбар, гадна болон дотор талд гэрэлтүүлэг хийсэн байх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Нарантуяа
Утасны дугаар
11-342477-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, албан бичиг
2ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
3Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас, холбогдох стандартын шаардлага хангасан тухай хуудасны хамт
4Худалдаа, Үйлчилгээний хэлтэстэй байгуулсан гэрээ, батламж
Хариуцсан мэргэжилтэн
С. Баярмагнай
Утасны дугаар
342251
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Монгол улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу алба хаагаагүй 27 нас хүрсэн эрэгтэйчүүд дүйцүүлэх албаг м
Хариуцсан мэргэжилтэн
С. Баярмагнай
Утасны дугаар
342251
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ГЭРЭЭТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСНААР
2- Орчин үеийн техник хэрэгсэл, зэвсэг техник, хэрэгслийг эзэмшиж ашиглаж сурна.
3- Цэргийн мэргэжил эзэмшинэ
4- Авто машины жолоочийн мэргэжлийг хөнгөлөлтэй үнээр эзэмшинэ
5- Цаашид суралцах, албан тушаал дэвших, Зэвсэгт хүчинд үргэлжлүүлэн ахлагчийн болон офицерийн алба хаах бололцоогоор хангагдана
6- Олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцоно
7- Бие бялдрын хөгжил эрс дээшилнэ
8- Бие хамгаалах урлагт суралцана
9- Өөрийн мөнгөн хуримтлалтай болно
Хариуцсан мэргэжилтэн
С. Баярмагнай
Утасны дугаар
342251
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ТАЙВАН ЦАГТ ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ТАТАХААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨХ
21. Эцэг эх нь хоёулаа эсвэл ганц бие, эцэг буюу эх нь хөдөлмөрийн чадваргүй, 60-аас дээш настай эцэг, 55-аас дээш настай эх, энэ насанд хүрээгүй боловч хөдөлмөрийн чадавраа бүрэн алдсан эсвэл хөгжлийн
32. Эхнэр нь жирэмсэн бөгөөд сургуулийн өмнөх насны нэг хүүхэдтэй
43. Хоёр буюж түүнээс дээш хүүхэдтэй
54. Эхнэр нь хөдөлмөрийн чадавраа бүрэн алдсан эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хууль ёсоор асран хамгаалах, харгалзан дэмжих өөр хүнгүй 16 хүртэлх насны төрсөн дүүтэй эсвэл 16-аас дээш настай боловч тахир д
6Дээр дурьдсан гачигдлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт, төрсний болон үрчлэлтийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гэрлэгсдийн баталгаа, нийгмийн халамжийн тэтгэврийн дэ
7ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ТАТАГДАГЧ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ
8- Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
9- Нийгмийн даатгалын дэвтэр
10- Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
11- Мэргэжлийн үнэмлэх, сургууль төгссөн диплом
12- Цээж зураг /3х4/ 3ш
Хариуцсан мэргэжилтэн
С. Баярмагнай
Утасны дугаар
342251
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэнийг дараахь шалтгаанаар цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлж болно
2- Сүм хийдэд албан ёсоор бүртгэгдсэн шавилан сууж байгаа иргэн
3- Шашин шүтлэг- ёс зүйн шалтгаанаар цэргийн жинхэнэ алба хаах боломжгүй болохыг цэрэг татлагын товчоо тодорхойлсон
4- Хил орчмын нутагт байнга оршин сууж, хил хамгаалалтанд туслах гишүүний үүргийг биелүүлдэг
5Иргэн цэргийн албыг дүйцүүлэн хаахыг хүссэн өргөдлөө сум, хорооны Засаг даргаар уламжлан хаъяалагдах Цэрэг татлагын товчоонд гаргана.
6БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
7- Иргэний үнэмлэх
8- Алба хаахыг хүссэн тухай өргөдөл
9- Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
10- 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3ш
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хэлтсийн мэргэжилтнүүд
Утасны дугаар
342931-504
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Хариуцсан мэргэжилтэн
НХХ-Боловсрол, төсөл хөтөлбөр, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
342931-504
Е-Mail хаяг
Ts_bat@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хамрагдах хүрээ:
2Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын байгууллагад суралцагчдын сургалтын төлбөрийн зээлд хагас өнчин суралцагч, ядуу өрхийн суралцагч, /Үндэсний статистикийн хорооноос тогтоосон бүсийн амьжиргааны
3Сургалтын төлбөрийн зээл хүсэгчид нь суралцагчийн өргөдөл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар, БСШУ
4/Сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш байх тохиолдолд зээлийн гэрээг сунгана. Голч дүнгийн үзүүлэлтээр хасагдсан суралцагчдын оронд нэг хичээлийн жилээс илүү хугацаагаар 2.8-аас дээш голч дүнтэй с
Хариуцсан мэргэжилтэн
НХХ-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
342931-504 99222605
Е-Mail хаяг
Battseren_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Улсын асрамжийн газарт асруулахыг хүссэн иргэний өргөдөл
22. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар
33. Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн санал /албан бичиг/
44. Тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар /тэтгэврийн зээлгүй байх/
55. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
66. Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, тэмдэглэл

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc