Төрийн үйлчилгээ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Саранцацрал
Утасны дугаар
99814456
Е-Mail хаяг
sarantsatral@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актны хуулбар
2Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3Сүүлийн 6 сар дотор авхуулсан цээж зураг 1 хувь
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хууль зүйн туслалцааны өмгөөлөгчид
Утасны дугаар
99051566, 89779404, 96658291
Е-Mail хаяг
www.khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Төлбөрийн чадваргүй иргэнд үзүүлэх хууль зүйн туслалцаа:
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ч.Соддулам
Утасны дугаар
7777-1965, 88056781
Е-Mail хаяг
Soddulam@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Шинээр байгуулагдсан ААНБ E-Balance-д нэвтрэх эрх, нууц үг авахдаа ААНБ-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Бүртгэлийн мэргэжилтэнд албан бичиг, ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар болон эх хувийн хамт үзүүлэн авна.
2Нэвтрэх болон нууц үг мартсан, сэргээн авах тохиолдолд Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст гаргасан албан хүсэлт болон ААНБ-ийн гэрчилгээний хуулбарыг өгч авна.
3АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУЛЛАГА ТАЙЛАН ШИВЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:
4ААНБ нь хагас, бүтэн жилийн Санхүүгийн тайланг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”, Сангийн сайдын 2017 оны 243 дугаар тушаалын дагуу эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор http://e-balance.mof.gov.mn цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
5Нэгтгэсэн болон салбарын нэгдсэн тайлан бэлтгэдэг ААНБ-ын хувьд жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
6Санхүүгийн тайланг цахим хэлбэрээр тайлагнахдаа мянгачлан /мян.төг/, үнэн зөв, бүрэн шивсэний дараа заавал илгээсэн байх шаардлагатай.
7“Аудитын тухай хууль” /2015 он/-ийн 10.1 дэхь заалт, Сангийн сайдын 2016 оны 41 дүгээр тушаалын дагуу 500 сая түүнээс дээш төгрөгийн борлуулалтын орлоготой том ААНБ-ууд, ББСБ, ХЗХ, МҮЦБ, Сан, Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААНБ-ууд жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар заавал баталгаажуулна. /Дээрх байгууллагууд нь E-Balance программын “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга” хэсэгт аудит хийлгэсэн болон хийлгэх аудитын байгууллагын нэрийг давхар заавал сонгож илгээнэ/
8Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг E-Balance-ийн “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга” хэсгийг заавал бүрэн гүйцэд бөглөсөн байх.
9Дүрмийн санд өөрчлөлт орсон болон татан буугдаж байгаатай холбогдуулан завсрын санхүүгийн тайлан гаргаж буй ААНБ нь санхүүгийн тайлангаа харилцагч санхүүгийн байгууллагад цаасан хэлбэрээр биечлэн тушаана.
10ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА:
11Санхүүгийн тайлан хуулийн хугацаанд цахимаар огт өгөөгүй ААНБ-ийн албан тушаалнуудад Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 зүйлийн 1.25 дахь заалт “ААНБ нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөөгүй, санхүүгийн тайлан хугацаанд нь гаргаагүй бол хуулийн этгээдийг 4000 нэгж буюу 4,000,000 /Дөрвөн сая/ төгрөгөөр торгох
12Санхүүгийн тайланг шивээд илгээгээгүй тохиолдолд Ерөнхий нягтлан бодогчийн буруу гэж үзэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 зүйлийн 1.25 дахь заалтын дагуу 400 нэгж буюу 400,000 /Дөрвөн зуун мянга/ төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авна.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Байгаль орчин, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ишдулам
Утасны дугаар
7777-1965, 99263353, 621
Е-Mail хаяг
Вэб хуудас: khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1-Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээний хуулбар, ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эрхийн бичиг хуулбар
2-Тусгай зөвшөөрөл хуулбар
3-Ус ашиглах зөвшөөрөлийн хуулбар
4-Дүүргийн Засаг даргатай хийсэн Гэрээний хуулбар
5-Тухайн жилд ус ашигласан төлбөр тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Байгаль орчин, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ишдулам
Утасны дугаар
7777-1965, 99263353, 621
Е-Mail хаяг
Вэб хуудас: khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1-Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээний хуулбар, ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эрхийн бичиг хуулбар
2-Тусгай зөвшөөрөл хуулбар /100кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухны /
3-Хэмжилт болон хяналт шалгалтын дүнгийн хуудас
4-Дүүргийн Засаг даргатай хийсэн Гэрээний хуулбар
5-Агаар бохирдуулсны төлбөр төслөн байх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Байгаль орчин, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ишдулам
Утасны дугаар
7777-1965, 99263353, 621
Е-Mail хаяг
Вэб хуудас: khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1-1. Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг. Тус албан бичигт холбогдох хаяг, холбоо барих утас,Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд эсвэл Нийслэлийн байгаль орчны газарт хандсан тухай заавал дурдсан байна.
2-2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээний хуулбар, эрхийн бичиг
3-3. Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний төслийн товч танилцуулга. /ТЭЗҮ/
4-4. Тухайн байгууллагын товч танилцуулга. /Байршил, хаяг, ямар үйл ажиллагаа эрхэлэдэг, цахилгаан дулааны эх үүсвэрийн талаар, усны нөөцийн талаар, хог хаягдал гэх мэт зүйлийг дурдсан байна./
5-5. Газар зохион байгуулалт, газрын зөвшөөрөл, түрээслэгч бол гэрээний хуулбар, кадастрын зургийн хуулбар, тусгай хамгаалалттай газар нутагт байрладаг бол газар ашиглах гэрчилгээний хуулбар, газрын төлбөр төлсөн баримт гэх мэт шаардлагатай бичиг баримтууд бүрдүүлж ирнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Т.Райса
Утасны дугаар
7777-1965, 99429030
Е-Mail хаяг
raisa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэдийн бүлэгт тавигдах шаардлага, бүртгүүлэх материал
2-Иргэдийн бүлэг нь оноосон нэртэй байна
3- Иргэдийн бүлэг нь 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.
4-Бүлгийн гишүүдийн “Иргэдийн бүлэг" байгуулах тухай хурлын тэмдэглэл /гарын үсгээр баталгаажсан байх/ ахлагч болон дэд ахлагч сонгосон байх
5-Иргэдийн бүлгийн гишүүд ахлагчтайгаа байгуулсан "Хамтран ажиллах гэрээ" /нотариатаар батлуулсан байх/
6-Тухайн хорооны Иргэдийн Нийтийн хурлын бүлэг дэмжсэн тухай тогтоол /хурлын тэмдэглэлийн хамт/
7-Тухайн хорооны Иргэдийн Нийтийн хурлын даргын тодорхойлолт
8-Тухайн хорооны Засаг даргын бүлэг дэмжсэн тухай тодорхойлолт
9-Бүлгийн гишүүдийн хорооны тодорхойлолт /6 сараас дээш тухайн хороонд амьдарсан байх/
10-Бүлгийн ахлагч хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас авах
11-Бүлгийн ахлагч, дэд ахлагчийн харилцагч банкны данс эзэмшигчийн тодорхойлолт
12-Бүлгийн ахлагч, дэд ахлагч татварын цэнхэр дэвтэртэй байна. Бусад бүх гишүүд татварын цэнхэр дэвтэртэй байж болно.
13-Бүлгийн гишүүдийн анкет
14-Мэргэшлийн үнэмлэхний хуулбар. Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд иргэдийн бүлгийн 1-2 гишүүд нь мэргэшсэн байх
15-Иргэдийн бүлгийн гишүүдэд нэг өрхөөс 2-оос дээш хүн оролцуулахгүй байх
16-Нэг иргэн нэг иргэдийн бүлэгт харьяалагдах ба иргэдийн бүлгийг бүртгэх мэргэжилтэн иргэдийн бүлгийн гишүүдийн давхцлыг хянасан байх
17-Бусад
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
Утасны дугаар
7777-1965, 523, 99018047
Е-Mail хаяг
b.naraa83@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
2ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт
32. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар
43. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
54. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
65. Барилгыг хүлээн авсан улсын комиссын акт эсвэл барилгын Улсын байцаагчийн дүгнэлт
76. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /”ТҮТ” ОНӨААТҮГ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, “Хан-Уул агро” ОНӨААТҮГ 4,5,6,7,8-р хороо/
87. Харьяа цагдаагийн хэлтсээс теле камерын тодорхойлолт авах /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн I хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн II хэлтэс/
98. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт
109. Зочид буудлын гадна, дотор талыг харуулсан өнгөт болон цахим танилцуулга
1110. Нийслжлийн аялал жуулчлалын газрын ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ хуулбар
12СУНГАЛТ :
131. Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг
142. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
153. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ эх хувь
164. Харьяа цагдаагийн хэлтсээс теле камерын тодорхойлолт авах /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн I хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн II хэлтэс/
175. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Саранцацрал
Утасны дугаар
99814456
Е-Mail хаяг
sarantsatsral@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Эд хөрөнгийн зохих бололцоотой төрөл, садан буюу төрөл, садан бус хүний бичгээр гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл /өргөдөл/
22. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар
33. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
44. Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа
55. Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, нөхцөл байдлын үнэлгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Үйлдвэрлэл, инновацийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О.Солонгооо
Утасны дугаар
99190246
Е-Mail хаяг
solongoo@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
21. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн бол өргөдөл/
32. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
43. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
54. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
65. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт /Хүнсний үйлдвэр/
76. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /”ТҮТ” ОНӨААТҮГ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, “Хан-Уул агро” ОНӨААТҮГ 4,5,6,7,8-р хороо/
87. Харьяа цагдаагийн хэлтсээс теле камерын тодорхойлолт авах /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн I хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн II хэлтэс/
9СУНГАЛТ :
101. Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
112. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
123. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ эх хувь
134. Харьяа цагдаагийн хэлтсээс теле камерын тодорхойлолт авах /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн I хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн II хэлтэс/
145. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт /12 тоот/
Хариуцсан мэргэжилтэн
П.Баяржаргал
Утасны дугаар
99007567
Е-Mail хаяг
bayarjargal@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
21. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн өргөдөл/
32. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
43. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
54. Ажлын байр түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар, өмчийн гэрчилгээний хуулбар
65. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчын ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
76. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /ТҮТ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Эко орчин- 4,5,6,7,8-р хороо/
87. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно зураг /Хаяг, реклам, цагийн хуваарь, гэрэлтүүлэг, тохижилт, дотоод зохион байгуулалт, агуулах,тасгийн төрөлжилт г.м/
9СУНГАЛТ :
101. ХУД-ийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-т хандсан Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
112. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
123. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, БАТЛАМЖИЙН эх хувь.
134. Цагдаагийн тодорхойлолт /камер/
145. Өмчийн гэрчилгээний хуулбар /үл хөдлөх/
156. Татварын тодорхойлолт /12 тоот/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2А-1 /нэг тал/ 4000
3А-2 /нэг тал 3000
4А-3 /нэг тал/ 200
5Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг тодорхойлолт 1000 төгрөг
3Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Дүүргийн Хууль зүй, архивын тасгийн даргад хандсан /өргөдөл/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг он нь 2500 Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2А-4 нэг тал бол Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 3000 төгрөг тушаасан баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2Хэрэв баримт нь Нийслэлийн архивын хөмрөгт байгаа тохиолдолд /А-4 нэг тал/ Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 2000 төгрөг тушаасан баримт
3Дүүргийн архивын хөмрөгт байгаа тохиолдолд Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргад өргөдөл гаргана Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргын зөвшөөрлөөр хамаарах хэсэг болон бүхэлд нь лавлагааг гаргаж өгч ш
Хариуцсан мэргэжилтэн
Авто засвар, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баярбат
Утасны дугаар
Утас: 7777-1965 /503, 513, 523/ 99894545
Е-Mail хаяг
Вэб хуудас: khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11.Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах талаар хүсэлт /иргэн бол гараар, ААНБ бол албан тоотоор ирүүлнэ./
22.Иргэний үнэмлэх, ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар
33. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
44. Ажлын байрыг эзэмших, ашиглах эрхийн хуулбар /өөрийн бол өмчийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээ/
55. “Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт”-ийн хуулбар
66. Нийслэлийн тээврийн газрын саналын хуудас /мэргэжилтэн - 99799666/
77. Үйлчилгээний газрын гадна дотор талын фото зураг /хаяг реклам, гэрэлтүүлэг, тохижилт/
88. Хог хаягдлыг тээвэрлэх гэрээний хуулбар /ТҮТ ОНӨААТҮГ-1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, Хан-Уул агро ОНӨААТҮГ -4,5,6,7,8-р хороо/
99. Харьяа цагдаагийн хэлтсийн камерийн тодорхойлолт /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн 1-р хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн 2-р хэлтэс/
1010. Авто угаалгын үйлчилгээ бол цэвэр усаар хангах, бохир ус зайлуулах гэрээний хуулбар
1111. Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ
1212. Автомашин барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ бол a. Авто зогсоолтой хийсэн хадгалалт хамгаалалтын гэрээний хуулбар b. Иргэдтэй хийх зээлийн гэрээний хуулбар c. Дохиолол хамгаалалт
1313. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
ХАА, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
99003381
Е-Mail хаяг
Saruul_fame@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Анкет
2Сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлт /журмаар батлагдсан маягтын дагуу/
3Татвар төлсөн тодорхойлолт
4Нийгмийн даатгал төлсөн тодорхойлолт
5Мал аж ахуйн фермер бол Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн гэрээ
6Мал тооллогын сүүлийн 3 жилийн А данс
7Хорооны ИНХ-ын тогтоол /зөвхөн Нийслэлд хамаарна/
8Хорооны Засаг Даргын тодорхойлолт /зөвхөн Нийслэлд хамаарна/
99. Газар тариалан эрхэлдэг бол газрын гэрчилгээний хуулбар, татвар төлсөн баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Орлогын эдийн засагч Ц.Лхагвасүрэн
Утасны дугаар
77771965-407
Е-Mail хаяг
stsh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан авах бол дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
21.1 Шүүхийн байгууллагын шийдвэр болон шүүгчийн захирамж/ хуулбар хувь байж болно./
31.2 Татварын хэлтсийн тодорхойлолт / Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоогүй болохыг нотлох /
41.3 Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь
51.4 Албан бичиг /Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан авах тухай болон байгууллагын данс, харилцагч банкны нэрийг тодорхой дурдсан байх/
61.5 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авах бол Итгэмжлэлийн хуулбар хувь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Албан бичигт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мөнгө хүлээн авах банк, данс
71.6 Шаардлагатай тохиолдолд харилцагч банкны тодорхойлолт
8Хувь хүн/иргэн/ улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авах бол дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
91.1 Өргөдөл /Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжыг буцаан авах тухай дурдаад мөнгө хүлээн авах Банкны нэр, дансны дугаар, харилцах утас зэргийг бичсэн байх/
101.2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
111.3 Татварын хэлтсийн тодорхойлолт / Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоогүй болохыг нотлох/
121.4 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авах бол Итгэмжлэлийн хуулбар хувь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Өргөдөлд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мөнгө хүлээн авах банк, дансны т
131.5 Шаардлагатай тохиолдолд харилцагч банкны тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч Н.Цогзолмаа
Утасны дугаар
99060348
Е-Mail хаяг
tsogzolmaa@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ХАМРАХ АРХИВЫН БИЧИГ БАРИМТ
21. Ажилчны районы Ардын депатутын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /АДХГЗ/ захирамж 1965-1992 он
32. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж 1992- одоог хүртэл
43. Ажилчны районы Ардын депатутын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /АДХГЗ/ тушаал 1966-1992 он
54. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаал 2003- одоог хүртэл
6БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
7Дээрхи захирамжлалын баримтаас иргэн, аж ахуй нэгж лавлагаа мэдээлэл авах бол албан ёсны бичиг баримтын хамт архивын мэргэжилтэнээс асууж лавласаны үндсэн дээр Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргад өр
8Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргын зөвшөөрлөөр хамаарах хэсэг болон бүхэлд нь лавлагааг гаргаж өгөн шаардлагатай тохиолдолд хуулбар үнэн тэмдэгээр баталгаажуулна.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхгэрэл
Утасны дугаар
99130855
Е-Mail хаяг
Mgerel09@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхгэрэл
Утасны дугаар
99130855
Е-Mail хаяг
Mgerel09@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхгэрэл
Утасны дугаар
99130855
Е-Mail хаяг
Mgerel09@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
5Нэр дэвшигчийн бүтээлийн жагсаалт
6Одон медалийн үнэмлэхний хуулбар /Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгогдсон/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж,СӨХ-ны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Насан-Очир
Утасны дугаар
99792733
Е-Mail хаяг
nasanochir@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /дүүргийн засаг даргын тамгын газарт/
2СӨХ байгуулсан тухай хурлын тэмдэглэл
3Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг сонгосон тухай тэмдэглэл, шийдвэр, тэдгээрийн гишүүдийн тодорхойлолт /овог нэр, хаяг, утас/
4Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр. Гүйцэтгэх захирлын тодорхойлолт /овог нэр хаяг, утас/
5СӨХ-ийн дүрэм
6Оршин суугчдын гарын үсэг
7Гэрчилгээний үнэ 10,000 төг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хүнс, хөдөө аж ахуйн хариуцсан мэргэжилтэн Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
77771965-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Үндэсний үйлдвэрт арьс, шир тушаасан падаан
2Мал тоолуулсан А данс
3Малчны цахим үнэмлэхний хуулбар
4Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5Хоршооны гишүүний тодорхойлолт
6Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс тодорхойлсон гарал үүслийн гэрчилгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хүнс, хөдөө аж ахуйн хариуцсан мэргэжилтэн Л.Саруултуяа
Утасны дугаар
77771965-503
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Үндэсний үйлдвэрт ноос тушаасан баримт
2Мал тоолуулсан А дансны хуулбар
3Малчны цахим үнэмлэхний хуулбар
4Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс тодорхойлсон гарал үүслийн гэрчилгээ
6Малчны нийгмийн даатгалд хамрагдсан байх
7Хоршооны гишүүний үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баяржаргал
Утасны дугаар
99007567
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Худалдаа, үйлчилгээ гаргахыг хүссэн албан хүсэлт, өргөдөл /эрхлэх үйлчилгээний төрөл, хаяг, харилцах утас зэргийг тодорхой дурьдах/
2Аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /ХУД-т үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ/, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар /ХУД-ийн харъяат байх/
3Асарын фото зураг
4Тогооч /худалдагч/ ажилтнуудын мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
5Эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан шинжилгээний дэвтрийн хуулбар.
6Бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга. /Үндэсний үйлдвэрлэлийн бэлэг дурсгалын бараа бүтээгдэхүүний худалдаа гаргагч/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
Утасны дугаар
77771965-523, 99018047
Е-Mail хаяг
B.Naraa83@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:
21. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах талаар хүсэлт /албан тоот, иргэн бол өргөдөл/
32. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
43. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
54. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас, холбогдох стандартын шаардлага хангасан тухай хуудасны хамт / хуулбар/
65. Ажлын байр түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар, өөрийн байр өмчийн гэрчилгээний хуулбар
76. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
87. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно зураг /Хаяг, реклам, цагийн хуваарь, гэрэлтүүлэг, тохижилт, дотоод зохион байгуулалт, тасгийн төрөлжилт/
98. Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар /”ТҮТ” ОНӨААТҮГ-1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16-р хороо, “Хан-Уул агро” ОНӨААТҮГ 4,5,6,7,8-р хороо/
109. Харьяа цагдаагийн хэлтсээс теле камерын тодорхойлолт авах /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн I хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн II хэлтэс/
11СУНГАЛТ :
121. Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
132. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
143. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ эх хувь
154. Харьяа цагдаагийн хэлтсээс теле камерын тодорхойлолт авах /1,2,3,11,15-р хороо Цагдаагийн I хэлтэс, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16-р хороо Цагдаагийн II хэлтэс/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нарантуяа, Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баяржаргал
Утасны дугаар
77771965-513, 523, 99007567, 99018047
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ БОЛОН СУНГАХ /Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж, Мишээл дэх нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Дүнжингаравын нэгдсэн төв дээр материалаа өгнө./
2-БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:
3Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот /НЗАА-ны ХХҮХ-т/
4Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /хавсралтаар баталсан маягтыг асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/;
5Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
6Харьяалах татварын албанд Нийслэлинй албан татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас /Суутгагчийн дугаарыг бичсэн байна/
7Гадна, дотор тохижилтын зураг
8Сунгах тохиолдолд хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрлийн эх хувь
9Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
10Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
11Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Ажлын байрны дүгнэлт /холбогдох стандартын шаардлага хангасан тухай хуудасны хамт/, иргэн бол мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бүртгэлийн хуудас /хуулбар/
12Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар
13Дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй байгуулсан гэрээ гэрчилгээний хуулбар
14Өмчийн гэрчилгээний хуулбар
15-Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж нь дараах шаардлага хангасан байна:
16*Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст бүртгүүлж, дүгнэлт гаргуулсан байх;
17• Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарч “Худалдааны үйлчилгээ. Худалдааны байгууллагын ангилал, тодорхойлолт MNS 6506:2015”, “Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007”, “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS 4946:2005” стандартын шаардлагыг 90-ээс дээш хувь хангасан байх;
18• Дүүрэгтэй Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх болон Тохижилт хог хаягдлын гэрээ байгуулсан байх
19• Харьяалах татварын албанд татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн байх;
20• Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан байх;
21• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын тохижилт хийгдсэн байх;
22• Монгол Улсын барилга, Орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага MNS6423:2013 стандартад нийцсэн телекамерын системээр тоноглогдсон, гэрээт харуул, хамгаалалтын албатай байх;
23• Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, сэрэмжлүүлэг зэргийг байршуулсан мэдээллийн самбар, гадна болон дотор талд гэрэлтүүлэг хийсэн байх;
Хариуцсан мэргэжилтэн
Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баяржаргал
Утасны дугаар
77771965-503, 99007567
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, албан бичиг
2ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
3Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас, холбогдох стандартын шаардлага хангасан тухай хуудасны хамт
4Худалдаа, Үйлчилгээний хэлтэстэй байгуулсан гэрээ, батламж
5Тусгай зөвшөөрөл гарсаны дараа тэмдэгтийн хураамж төлөх /100 200 100 910/ тоот дандсанд 250.000 төгрөг тушаах
Хариуцсан мэргэжилтэн
Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат
Утасны дугаар
77771965-419
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Монгол улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу алба хаагаагүй 27 нас хүрсэн эрэгтэйчүүд дүйцүүлэх албаг м
Хариуцсан мэргэжилтэн
Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат
Утасны дугаар
77771965-419
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ГЭРЭЭТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСНААР
2- Орчин үеийн техник хэрэгсэл, зэвсэг техник, хэрэгслийг эзэмшиж ашиглаж сурна.
3- Цэргийн мэргэжил эзэмшинэ
4- Авто машины жолоочийн мэргэжлийг хөнгөлөлтэй үнээр эзэмшинэ
5- Цаашид суралцах, албан тушаал дэвших, Зэвсэгт хүчинд үргэлжлүүлэн ахлагчийн болон офицерийн алба хаах бололцоогоор хангагдана
6- Олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцоно
7- Бие бялдрын хөгжил эрс дээшилнэ
8- Бие хамгаалах урлагт суралцана
9- Өөрийн мөнгөн хуримтлалтай болно
Хариуцсан мэргэжилтэн
Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат
Утасны дугаар
77771965-419
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1ТАЙВАН ЦАГТ ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ТАТАХААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨХ
21. Эцэг эх нь хоёулаа эсвэл ганц бие, эцэг буюу эх нь хөдөлмөрийн чадваргүй, 60-аас дээш настай эцэг, 55-аас дээш настай эх, энэ насанд хүрээгүй боловч хөдөлмөрийн чадавраа бүрэн алдсан эсвэл хөгжлийн
32. Эхнэр нь жирэмсэн бөгөөд сургуулийн өмнөх насны нэг хүүхэдтэй
43. Хоёр буюж түүнээс дээш хүүхэдтэй
54. Эхнэр нь хөдөлмөрийн чадавраа бүрэн алдсан эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хууль ёсоор асран хамгаалах, харгалзан дэмжих өөр хүнгүй 16 хүртэлх насны төрсөн дүүтэй эсвэл 16-аас дээш настай боловч тахир д
6Дээр дурьдсан гачигдлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт, төрсний болон үрчлэлтийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гэрлэгсдийн баталгаа, нийгмийн халамжийн тэтгэврийн дэ
7ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ТАТАГДАГЧ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ
8- Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
9- Нийгмийн даатгалын дэвтэр
10- Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
11- Мэргэжлийн үнэмлэх, сургууль төгссөн диплом
12- Цээж зураг /3х4/ 3ш
Хариуцсан мэргэжилтэн
Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат
Утасны дугаар
77771965-419
Е-Mail хаяг
info@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэнийг дараахь шалтгаанаар цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлж болно
2- Сүм хийдэд албан ёсоор бүртгэгдсэн шавилан сууж байгаа иргэн
3- Шашин шүтлэг- ёс зүйн шалтгаанаар цэргийн жинхэнэ алба хаах боломжгүй болохыг цэрэг татлагын товчоо тодорхойлсон
4- Хил орчмын нутагт байнга оршин сууж, хил хамгаалалтанд туслах гишүүний үүргийг биелүүлдэг
5Иргэн цэргийн албыг дүйцүүлэн хаахыг хүссэн өргөдлөө сум, хорооны Засаг даргаар уламжлан хаъяалагдах Цэрэг татлагын товчоонд гаргана.
6БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
7- Иргэний үнэмлэх
8- Алба хаахыг хүссэн тухай өргөдөл
9- Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
10- 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3ш
Хариуцсан мэргэжилтэн
Боловсрол, соёл урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Сарантуяа
Утасны дугаар
77771965-504
Е-Mail хаяг
saraa_bsg@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хамрагдах хүрээ:
2Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын байгууллагад суралцагчдын сургалтын төлбөрийн зээлд хагас өнчин суралцагч, ядуу өрхийн суралцагч, /Үндэсний статистикийн хорооноос тогтоосон бүсийн амьжиргааны
3Сургалтын төлбөрийн зээл хүсэгчид нь суралцагчийн өргөдөл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар, БСШУ
4/Сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш байх тохиолдолд зээлийн гэрээг сунгана. Голч дүнгийн үзүүлэлтээр хасагдсан суралцагчдын оронд нэг хичээлийн жилээс илүү хугацаагаар 2.8-аас дээш голч дүнтэй байх
Хариуцсан мэргэжилтэн
НБХ-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Саранцацрал
Утасны дугаар
99814456
Е-Mail хаяг
sarantsatral@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Улсын асрамжийн газарт асруулахыг хүссэн иргэний өргөдөл
22. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар
33. Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн санал /албан бичиг/
44. Тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар /тэтгэврийн зээлгүй байх/
55. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
66. Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, тэмдэглэл

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc