Төрийн үйлчилгээ

ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛ

Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@Khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1. Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан “Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн......оны тооллого” -ын жил бүрийн бүртгэлийн хуулбар
2Малчин өрхийн гишүүний бүртгэл, баг хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3Эмэгтэй малчин даатгуулагч ӨН-ны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан тохиолдолд гэр бүлийн баталгаа эсхүл архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр
41995 оноос хойш албан журмын даатгалд даатгуулсан малчин даатгуулагчийн НД-ын дэвтрийн бичилт баталгаажилт шаардлага хангаагүй бол түүний малчнаар ажилд авсан, чөлөөлсөн тухай аймаг дүүргийн НДХ-ийн архивын лавлагаа
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)/нас барагчийн/
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 6 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)/асран хамгаалагчийн/
7Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8Гэрлэлтийн батлах /нотариатаар батлуулах/
9Нас барсны гэрчилгээ
10Цэргийн батлах
11Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар /нот батлуулах/
12Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/
13Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Б.Уранцэцэг, О.Амарболд
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
23. 2ш цээж зураг /4*3 хэмжээтэй/
3Ажил хийж байгаад ажлаасаа чөлөөлөгдсөн бол нийгмийн даатгалын дэвтрийн нүүр хуудас болон ажилд орсон, гарсан тушаалтай хуудсын хуулбар
4Нийгмийн даатгалын дэвтэрт шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн байх
5ХУД-т иргэний харьяалалтай байх
6Гэрээ байгуулахдаа 1 сараас доошгүй хугацаанд ноогдох шимтгэл төлнө
7Шимтгэл төлөх хугацаа \сар, улирал, жилээр\ тохирно
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Я.Батцэцэг, Н.Гантуяа, Г.Золзаяа
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
2Өргөдөл /сайн дурын даатгуулагч бол/
33. НД-ын баталгаажсан дэвтэр, хуулбарын хамт \Хөдөлмөрийн дэвтэр хуулбар\
44. Эмнэлгийн хуудас
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Я.Батцэцэг, Н.Гантуяа, Г.Золзаяа
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
22. Нийгмийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр
33. Эмнэлгийн хуудас
4Өргөдөл /сайн дурын даатгуулагч бол/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Ц.Содбаатар
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбарын хамт/
22. Албан тоот хүсэлт /ҮА-ны чиглэл, хугацаа, даатгуулагчийн тоог бичих/
33. Өмнөх онуудын жилийн эцсийн баланс, татварт гаргаж өгдөг бүх тайлангууд үзэх
44. Тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгөө тушаасан байна.
55. Захирлын цахим үнэмлэхний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Я.Батцэцэг, Н.Гантуяа, Г.Золзаяа
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
2Ажлаас чөлөөлсөн тушаал эх хувиараа \эх хувь байхгүй бол хуулбар нь үнэн гэсэн тамга буюу нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх\
3Дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн хэлтэст бүртгүүлсэн тодорхойлолт
4Өргөдөл /маягтын бөглөнө/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Д.Наранчимэг, Б.Батбаяр
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа,тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 6 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8ЭХМК-ын акт
9Үйлдвэрлэлийн ослын акт
10Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/
11Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
12Цэргийн батлах, архивын лавлагаа
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан байцаагч: Д.Наранчимэг, Б.Батбаяр
Утасны дугаар
75103030
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 6 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор) /2019 онд 6 жилийн, 2020 оноос 7 жилийн цалингийн тодорхойлолт/
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар (хүүхдээр хөнгөлөлттэй тогтоолгож буй эхчүүд) нотариатаар батлуулах
8Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал (хөдөлмөр эрхэлж байгаа даатгуулагчид хамаарна)
9Hөхцөлийн тодорхойлолт (хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан хүмүүст хамаарна )
10Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/
11Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
12Цэргийн батлах, архивын лавлагаа

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc