Төрийн үйлчилгээ

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Хариуцсан мэргэжилтэн
Х.Пүрэвдорж
Утасны дугаар
70144366
Е-Mail хаяг
Puji_ttt@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
2Цахим үнэмлэхний хуулбар
3Өргөдөл
4Төрийн банкны данс /хуулга/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Э.Энхнаран
Утасны дугаар
70144366
Е-Mail хаяг
Enkhnaran.e@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага өргөдөл гомдол гаргахдаа тухайн байгууллагын хаяг, ажил олгогчийн утасны дугаар зэргийг бичиж өөрийн шийдвэрлүүлэх асуудлыг тодорхой дэлгэрэнгүй бичвэл зохино.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
2Хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
3Хэрэгжүүлэх төсөл
4Цахим үнэмлэхний хуулбар
5Өргөдөл
6ЭХМКомиссын шийдвэр /12 сар сунгалттай
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд хамрагдахад
2Төгсөгчдийн бүлгийн гишүүдийн хүсэлт, цахим үнэмлэхний хуулбар, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын тодорхойлолт, диплом, гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар, хэрэгжүүлэх төсөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдахад
2Өргөдөл, цахим үнэмлэхний хуулбар
3Ажил олгогчийн дэмжлэгт хамрагдахад:
4Байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, ажилтны цахим үнэмлэхний хуулбар, ажилтан зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан бичиг баримт, хөдөлмөрийн болон бусад гэрээний хуулбар, ажилтны нийг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хэрэгжүүлэх төсөл
2Тухайн хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
3Цахим үнэмлэхний хуулбар
4Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдахад: Өргөдөл, цахим үнэмлэхний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам
Утасны дугаар
11 344366
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
2Хэрэгжүүлэх төсөл
3Тухайн хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
4Цахим үнэмлэхний хуулбар
5Өргөдөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Лхагвадулам 344366 93092249 80892249 lhagva9909@yahoo.com
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
lhagva9909@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
2Хэрэгжүүлэх төсөл
3Тухайн хороонд оршин суугаа тодорхойлолт
4Цахим үнэмлэхний хуулбар
5Өргөдөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Ганбат
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
Ganbat¬_taij@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Цахим үнэмлэх /ХУД-ийн иргэн байх/
21%цээжзураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Ганбат
Утасны дугаар
11344366
Е-Mail хаяг
Ganbat¬_taij@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Ажил хайгч иргэний бүртгэл /анкет/
2Цахим үнэмлэх
3Өргөдөл, хүсэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
16 хорооны Хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд
Утасны дугаар
ХХҮХ утас: 11342590
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1  Өргөдөл
2  Оршин суугаа хорооны тодорхойлт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4  Замын зардал төлсөн баримт
5 Эрхийн бичиг хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
6Эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
16 хорооны Хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
21 хувь зураг
3Хэрэв хаяж үрэгдүүлсэн бол
4Зар сонинд зарлуулсан бичиг
5Өргөдөл
6  1 хувь зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
16 хорооны Хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Замын зардал төлсөн тухай баримт
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
6Эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
16 хорооны Хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1ХҮНС ТЭЖЭЭЛИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2Өрхийн гишүүн иргэдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
3Өрхийн гишүүн иргэн бүрийн талаарх хорооны даргын тодорхойлолт
4Өрхийн гишүүн иргэдийг төлөөлөн хүнсний эрхийн бичиг авах иргэний 3х4 хэмжээтэй цээж зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
316 насанд хүрээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тухайд эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комисс, 16 насанд хүрсэн иргэний тухайд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
4Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэний тухайд иргэний гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтайг судлан тогтоосон мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт эсвэл 16 насанд хүрсэн иргэний үнэмлэх , хуулбарын хамт
6Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт
4Гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон онцгой байдлын хэлтсийн дүгнэлт
5Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
6Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 хувь зураг
4Эцэг эх нь эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон, эрх зүйн чадамжаа хязгаарлуулсан, хасуулсан, хорих ял эдэлж байгаа бол шүүхийн шийдвэр
5Эцэг эх нь удаан хугацаагаар (3 сараас дээш) эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа бол эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолт
6Эцэг, эх хүүхдээ биечлэн тэжээн тэтгэх, асран халамжлах бололцоогүй, эсвэл тэжээн тэтгэхээс зайлсхийсэн хүний хүүхэд бол энэ тухай хорооны засаг даргын тодорхойлолт
7Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
8Хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон бол энэ тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Х.Пүрэвдорж
Утасны дугаар
70144366
Е-Mail хаяг
Puji_ttt@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Тухайн байгууллагын мэдээлэл:
2Байгууллагын нэр, регистрын дугаар, хаяг, хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр, үйл ажиллагааны чиглэл, ажилтны тоо. Жич: Мэдээлэл өгсөн хүн гарын үсэг зурж, байгууллагын тамга дарсан байх
3Байгууллагын ажилчдын дэлгэрэнгүй жагсаалт. Үүнд:
4Овог нэр, регистрын дугаар, Нас, хүйс, мэргэжил, боловсролын түвшин, гэрийн хаяг, утасны дугаар
5Овог нэр, регистрын дугаар, Нас, хүйс, мэргэжил, боловсролын түвшин, гэрийн хаяг, утасны дугаар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Х.Пүрэвдорж
Утасны дугаар
70144366
Е-Mail хаяг
puji_ttt@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Байгууллагын албан бичиг
22. Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
33. Нийгмийн даатгалын 7, 8-р маягтын хуулбар /сүүлийн сарын/
44. Гаднаас урьсан мэргэжилтнүүдийн бичиг баримтын хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
42 хувь цээж зураг
5Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс / сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн тодорхойлолт/
6Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Нас барсны гэрчилгээ
5Оршуулгын тэтгэмж олгоогүй тухай дүүргийн нийгмийн даатгал байгууллагын тодорхойлолт
6Хөгжлийн бэрхшээлтэй байсныг гэрчлэх баримт
7Ганц бие болох тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
8Оршуулах ажлыг хариуцах итгэмжлэгдсэн этгээдийг томилсон тухай сум, хорооны Засаг даргын шийдвэр
9Итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1     Өргөдөл
2   Оршин суугаа хорооны тодорхойлт
3Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт
4Протез, ортепед, тусгай хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэх
5Протез, ортепед, тусгай хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
16 хорооны Хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт
5Тухайн иргэний бүрэн хараагүйг тодорхойлсон аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл маягтын дагуу
2Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт
3Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
4Нэгдсэн эмнэлгийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын магадлагаа
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл маягтын дагуу
2Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт
3Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Тухайн иргэний бүрэн хараагүйг тодорхойлсон аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт
4Цэцэрлэг, сургуульд хүргэж өгөх болон цэцэрлэг, сургуулиас авч гэрт нь хүргэж өгөх хүний иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тодорхойлсон эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр
6Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь сургууль, цэцэрлэгт суралцаж буйг тодорхойлсон сургууль, цэцэрлэгийн тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2протез, орпотед хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
55.     Протез хийлгэсэн бол мөнгө төлсөн тухай баримт, эсхүл нэхэмжлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2протез, орпотед хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт
3хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт
3Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
5Иргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтад байлгах шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, их эмч, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын коми
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Алдар цолны үнэмлэх хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Аймгийн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр буюу 13 А болон 13 Б маягт
5Замын зардал төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Нас барсны гэрчилгээ
2Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авдаггүй тохиолдолд тэтгэмж олгоогүй тухай дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт
3Ганц бие болохыг нотолсон хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
4Оршуулах ажлыг хариуцах итгэмжлэгдсэн этгээдийг томилсон хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5Итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4эрхийн бичиг, мөнгө төлсөн баримт
5Замын зардал төлсөн тухай баримт Эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Ганц бие болохыг тодорхойлсон хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Ахмадын байгууллагын санал
4Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
5Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
6Монголын донорын холбооны тодорхойлолт
7Хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4эрхийн бичиг, мөнгө төлсөн баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Протез, ортопедийн хэрэгсэл хийлгэх шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт
5Протез хийлгэсэн бол мөнгө төлсөн тухай баримт, эсхүл нэхэмжлэл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Согтуурах, мансуурах, донтох өвчтэй иргэний тухайд холбогдох нарийн мэргэжлийн эмчийн буюу эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
2Өргөдөл /маягтын дагуу/
3Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Хүчирхийлэлд өртсөн иргэний тухайд хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, эсхүл мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлол
2Өргөдөл /маягтын дагуу/
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Согтуурах, мансуурах, донтох өвчтэй иргэний тухайд холбогдох нарийн мэргэжлийн эмчийн буюу эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Өргөдөл /маягтын дагуу/
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өрх толгойлсон эх /эцэг/-ийн тухайд тухайн иргэний өрх толгойлсон тухай Засаг даргын тодорхойлолт
2Өргөдөл /маягтын дагуу/
3Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдах иргэний тухайд сэргээн засах үйлчилгээ шаардлагатайг тодорхойлсон эмчийн буюу эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлт
2Өргөдөл /маягтын дагуу/
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Буянхүү
Утасны дугаар
70134366, 99156509
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Шилжин суурьшсан нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тухайд тухайн иргэний шилжин ирсэн тухай тодорхойлолт
2Өргөдөл /маягтын дагуу/
3Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Одонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
416 насанд хүрээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тухайд эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын, 16 насанд хүрсэн иргэний тухайд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогто
5Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэний тухайд тухайн иргэний гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтайг судлан тогтоосон мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
31 хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Жирэмсэн үедээ эмнэлгийн хяналтад орсон тухай болон эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт
5Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
6Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа,
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт
6Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт эсхүл 16 насанд хүрсэн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт
6Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5хоёр болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай суманд бол сумын их эмч, хороонд бол өрхийн эмчийн тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт
5Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
6Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
7Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хэрэв хаяж, үрэгдүүлсэн бол иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын архивын лавлагаа, эцэг, эх байх эрхийг нь хассан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр
6Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Асруулагчийн иргэний үнэмлэх /16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ/ хуулбарын хамт
5Асрагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
6Суманд сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч их эмч, аймгийн төвийн сум, дүүрэгт аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комисс, нийслэлд сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тодорхойлолт.
7Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Асруулагийн иргэний үнэмлэх /16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ/ хуулбарын хамт
6Асрагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
7Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11342590
Е-Mail хаяг
Halamj_hud@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Иргэний асрах хүүхдийн эцэг, эх нь иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэжтооцогдсон, эрх зүйн чадамжаа хязгаарлуулсан, эцэг, эх байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан, хорих газар ял эдэлж байгаа бол шүүхийн ш
5Иргэний асрах хүүхдийн эцэг, эх ньудаан хугацаагаар (3 сараас дээш) эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа бол эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолт
6Асрах хүүхдийн эцэг, эх хүүхдээ биечлэн тэжээн тэтгэх, асран халамжлахбололцоогүй, эсхүл тэжээн тэтгэхээс зайлсхийсэн хүний хүүхэд бол энэ тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
7Асрах хүүхдэдхүчирхийллийн улмаас хамгаалалтшаардлагатай болсон бол энэ тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 Хувь зураг
4Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжиж байгаа иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Асруулагчийн иргэний үнэмлэх / 16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ/ хуулбарын хамт
6Иргэний тухайд бүтэн өнчин хүүхэд асран халамжлах бол хүүхдийн эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хүүхдийг үрчлэн авсан эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон тухай дүүргийн Засаг да
7Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ
8Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
12 Хувь зураг
2Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3Өргөдөл /маягтын дагуу/
4Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
518 нас хүртлэх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эх/эцэг/ асоан хамгаалагчхаргалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар
6Өрх толгойлсон эцэг, эх болхыг сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 хувь зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс / сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн тодорхойлолт/
6Тэжээгч нас барсны гэрчилгээ, асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх тэдгээрийн хуулбар
718 нас хүртлэх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эх/эцэг/ асоан хамгаалагчхаргалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар
8Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Л.Батчимэг, Л.Оюунчимэг, М.Уранчимэг
Утасны дугаар
11342590, 99247114, 90198747, 88100353
Е-Mail хаяг
ХХҮХ
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /маягтын дагуу/
2Сум, Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
32 хувь цээж зураг
4Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс / сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн тодорхойлолт/
6Одой болохыг тогтоосон эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc