Төрийн үйлчилгээ

Өмч, Газрын харилцаа

Хариуцсан мэргэжилтэн
Ж. Шийлэгмаа
Утасны дугаар
70111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.gov.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэх албан тоот /өргөдөл/
2Маягт ХТТ-01 бєглєх /татварн албанаас/
3ААНэгж бол ААН-н гэрчилгээний хуулбар, захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар. Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
4Улсын бүртгэлийн ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ хуулбар эх хувийн хамт
55. ҮХЭХ-ийн үнэлгээг нотлох баримтууд/дараах жагсаалтаас тохиромжтойг сонгох/ а/Худалдах худалдан авах гэрээ б/ Бэлэглэлийн гэрээ в/ Захиалгийн гэрээ г/ Даатгалын гэрээ д/ Үнэлгээний тайлан е/ Санхүү
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Түвшинжаргал
Утасны дугаар
70111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.gov.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албан бичиг
2Борлуулалтын орлого дансаар орсон бол дансны хуулга, кассаар орсон бол кассын тайлан
3ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
4ТТБ-01-А маягт бєглєх
5Шивсэн Е-баримт.
Хариуцсан мэргэжилтэн
О.Буянравжих
Утасны дугаар
70111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.gov.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албан бичиг
2Борлуулалтын орлого дансаар орсон бол дансны хуулга, кассаар орсон бол кассын тайлан
3ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
4ТТБ-01-А маягт бєглєх
5Шивсэн Е-баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
О.Тєгсжаргал
Утасны дугаар
11-343347
Е-Mail хаяг
khan_uul_eumt@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Єргєдєл
2Шvvгчийн захирамж
3Улсын тэмдэгтийн хураамж тєлсєн баримтын хуулбар
4Иргэний vнэмлэх, ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
ХХОАТ-ын байцаагчид
Утасны дугаар
342476
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Чөлөөлөлтөд хамрагдахаар гаргасан иргэний хүсэлт
2Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт
4Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
5ТТОТБүртгэлийн дэвтэр
6Ажлын газрын цалингийн тодорхойлолт
7Тухайн иргэний харьцдаг банк, дансны дугаар
Хариуцсан мэргэжилтэн
ХХОАТ-ын байцаагчид
Утасны дугаар
342476
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Чөлөөлөлтөд хамрагдахаар гаргасан иргэний хүсэлт
2Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт
4Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
5Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамт
6Орон сууцны захиалгын болон худалдах, худалдан авах гэрээ
7Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт, мөнгө төлсөн баримт
8Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан
9Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлсөн баримт
10Татвартөлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр
11Ажлын газрын цалингийн тодорхойлолт
12Тухайн иргэний харьцдаг банк, дансны дугаар
Хариуцсан мэргэжилтэн
ХХОАТ-ын байцаагчид
Утасны дугаар
342476
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2Шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн бол шилжилт хөдөлгөөний нарийн хуудасны хамт хуулбарлана.
32 хувь цээж зураг
4Дэвтрийн үнэ 500 төгрөг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Э.Мөнхтуяа
Утасны дугаар
342830
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1ААН-ийн хүсэлт
2ААН-ийг төлөөлөн авч байгаа хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
3НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар
4Падааны зарцуулалтын тайлан
Хариуцсан мэргэжилтэн
ТЗХЭЗТ Бичиг хэрэг Архив
Утасны дугаар
341767
Е-Mail хаяг
khan_uul@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Байгууллага-албан бичиг
2Иргэн-өргөдөл, хүсэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Мөнгө төлсөн баримт
2Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн гэрчилгээ
3АТБӨЯХАТ төлөгчийн гэрчилгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
2Хүсэлт /Албан бичиг/
3Орлого нь дансаар орсон бол дансны хуулга, кассаар орсон бол кассын тайлан
Хариуцсан мэргэжилтэн
ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1УБЕГ, ХЭБГ-т бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор харьяа татварын албанд бүртгүүлэх
2Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
3Үүсгэн байгуулагч өөрийн биеэр ирэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гэрчилгээ олгохыг хүссэн хүсэлт /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/
2Хүсэлт олгохыг хүссэн иргн, хуулийн этгээдийн өргөдөл /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/
3Гарын үсэг хэрэглэх гэрээ 2 хувь /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/
4Өргөдөл гаргасан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
5ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
6Флаш
Хариуцсан мэргэжилтэн
ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албан бичиг буюу хүсэлт
2ГХО-тай ААН бол итгэмжлэл
3Иргэний үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эдийн засагч
Утасны дугаар
343347
Е-Mail хаяг
khnl_uul@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Шүүхийн захирамж, шийдвэр, тогтоол /Эх хувь, нотариат
2Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт /хуулбар байж болно/
3УТХ буцаан авах хүсэлт
4Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААН бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
5Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол итгэмжлэл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан байцаагч
Утасны дугаар
342176
Е-Mail хаяг
khnl_uul@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Цээж зураг 2%
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Дэвтэрийн үнэ 500 төг

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc