Төрийн үйлчилгээ

ГАЗРЫН АЛБА

Хариуцсан мэргэжилтэн
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч А.Энхсайхан
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч А.Энхсайхан
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний өргөдөл
22. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
33. Хорооны тодорхойлолт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Төлбөрийн байцаагч О.Амаржаргал Б.Түвшинжаргал
Утасны дугаар
70002278
Е-Mail хаяг
amraa_1130@yahoo.com tuvshin_1214@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11.Хүсэлт
2 2. Өр барагдуулах хуваарь
Хариуцсан мэргэжилтэн
Төлбөрийн байцаагч О.Амаржаргал Б.Түвшинжаргал
Утасны дугаар
70002278
Е-Mail хаяг
amraa_1130@yahoo.com tuvshin_1214@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Өмнөх хугацааны газрын төлбөр тогтоох акт
22. Кадастрын зураг
33. Газрын төлбөр төлсөн баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Төлбөрийн байцаагч О.Амаржаргал Б.Түвшинжаргал
Утасны дугаар
70002278
Е-Mail хаяг
amraa_1130@yahoo.com tuvshin_1214@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Газар эзэмших, ашиглах гэрээ
22. Гэрчилгээний хуулбар
3 3. Өмнөх хугацааны тооцоо нийлсэн акт
44. Газрын төлбөр төлсөн баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдлийг хувийг хэргийн бүрдэл хангуулах шаардлагад нийцүүлэн архивлаж архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдлийн хянах явцад суурийн судалгаа боловсруулалт хийх
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Газар өмчлөх шийдвэр, үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Газар өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
22. Төлбөр төлсөн тухай баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгэлийн дэвтэрт бичилт хийж холбогдох иргэнээр гарын үсэг зуруулж хүлээлгэж өгнө
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Газар өмчлөлийн мэдээллийн сангийн LPIS программ хангамжинд бүртгэх, захирамжийн төсөл бэлтгэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Суурийн болон хээрийн судалгаа хийх
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Өргөдийн маягт /гар өргөдөл/
22. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3 3. Газар өмчлөх шийдвэрийн хуулбар
44. Газрын үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
5 5. Наториатаар баталгаажсан "хамтран өмчлөгч хасуулах тухай хэлцэл"
66. Кадастрын зураг эх хувь/
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Өргөдлийн маягт
22. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
33. Газар өмчлөх шийдвэрийн хуулбар
44. Газрын үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
55. Наториатаар баталгаажсан "хамтран өмчлөгч хасуулах тухай хэлцэл"
66. Кадастрын зураг эх хувь/
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Энхсайхан М.Тэгшжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
enkhsaikhan_hudga@yahoo.com tegshee_ac@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Өргөдлийн маягт
22. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
33. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
44. кадастрын зураг эх хувь/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан тоотоор
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Банкны албан тоот
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Үл хөдлөх хөрөнгийн газрын гэрчилгээний хуулбар
22. Байшин гараж зэрэг үл хөдлөх хөрөнгөө хэмжүүлсэн хувийн компаний кадастрын зураг
33. Хуучин кадастрын зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Үл хөдлөх хөрөнгийн газрын гэрчилгээний хуулбар
22. Эрх шилжүүлэх тухай наториатын гэрээний эх хувь эсвэл архивын лавлагаа
33. Өөрчлөлт оруулсан кадастрын зураг /Хувийн кадастрын компаниар хийлгэх/
44.Хуучин кадастрын зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Үл хөдлөх хөрөнгийн газрын гэрчилгээний хуулбар
22. Эрх шилжүүлэх тухай наториатын гэрээ /эх хувь/
33. Газрын кадастрын зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ж.Азжаргал
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
az8088@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Газар зохион байгуулагчийн цохолттой кадастрын зургийн макро
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
ogha@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Нийслэл, дүүргийн засаг даргын захирамжын хүрээнд
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч болон тухайн өдрийн жижүүр
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
ogha@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Дуудлагаар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
ogha@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Гэрээ гэрчилгээ эх хувиараа
22. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлт
33. Газар эзэмшиж буй хугацааны төлбөр төлж тооцоо нийлсэн акт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
ogha@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Гэрээ гэрчилгээ эх хувиараа
2 2. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага газар эзэмших эрхээ сунгуулах тухай хүсэлт
33. Газар эзэмшиж буй хугацааны төлбөр төлж тооцоо нийлсэн акт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
ogha@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Газар эзэмших эрх шилжүүлж байгаа иргэд нотариатаар гэрчлүүлсэн баримт
22. Эрх шилжүүлж байгаа болон шилжүүлэн авагч талын өргөдөл
33. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
44. Нотариатаар батлагдсан эрх шилжүүлэх гэрээ /эх хувь/
55. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
66. Нас барсан бол нотариатаар батлагдсан өв залгамжлах гэрээ /эх хувь/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч
Утасны дугаар
344927
Е-Mail хаяг
ogha@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
22. Хорооны тодорхойлолт
33. Иргэний өөрийн өргөдөл
44. Кадастрын зураглал
55. Шаардлагатай тохиолдолд фото зураг
66. Төлбөр төлж тооцоо нийлсэн акт

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc