ЗДТГ-ын 2019 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ИРГЭДТЭЙ

ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН ТАЙЛАН

 

2019 оны 09 сарын 25 өдөр                                                                          Улаанбаатар хот

НЭГ. ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандсан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журмыг мөрдөж, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг зорилтод түвшинд хүргэхээр зорин ажиллаж байна.

<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect">             Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2019 оны 3 дугаар улирлын тайлант хугацаанд иргэдээс 519 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлжээ. Үүнээс 492 өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 4 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа  09 хоног, 02 цаг, 32 минут байна.

 

Шийдвэрлэлтийг хоногоор авч үзвэл:                Өргөдлийг санал, хүсэлтээр ангилж үзвэл:

 

ХОЁР. ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй хамтран дүүргийн дэргэдэх хэлтэс, албадын өргөдөл гомдол хариуцсан албан хаагч болон 16 хороодын өргөдөл гомдол хариуцсан зохион байгуулагч нарын дунд өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, ERP өргөдөл гомдлын программ ашиглалтын тухай сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 40 албан хаагчид хамрагдахаас 38 албан хаагч хамрагдлаа. /ирц-95%/

 

Өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэхэд анхаарч 7 хоног бүрийн баасан гарагт Засаг даргын Тамгын газрын  хэлтэс, тасгуудын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтийн тайланг бэлтгэн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Засаг даргын Тамгын газрын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулан, мөн 14 хоног тутам дэргэдэх хэлтэс албадын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтийн тайланг бэлтгэн Тамгын газрын дарга дүүргийн Засаг даргын шуурхайд танилцуулан шийдвэрлэлтийн явцын тэмдэглэл хөтлөх, өргөдөл гомдлыг удирдлагын түвшинд шуурхай шилжүүлж байх талаар мэдээлэл өгч, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлж ажиллахыг анхааруулж ажиллаж байна.

Өргөдөл гомдлыг дүүргийн хэмжээнд авч үзвэл:

2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ны байдлаар

Хэлтэс, алба

Нийт

Эзлэх хувь

Шийдвэрлэх шатандаа байгаа

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа

FP1,2,3,4 зөрчлийн тоон үзүүлэлт

30 хоногт шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын тоо

Хугацаандаа байгаа

Хугацаа хэтэрсэн

Бүгд

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн

Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн

Бүгд

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

1

0.05

0

0

0

1

0

1

07 х 23 ц

2

0

Засаг даргын Тамгын газар

519

26.9

25

0

25

490

4

494

09 х 02 ц

278

103

2 дугаар хороо

1

0.05

0

0

0

1

1

2

15 х 12 ц

15

0

3 дугаар хороо

7

0.3

0

0

0

6

1

7

17 х 12 ц

33

4

4 дүгээр хороо

16

0.8

0

0

0

14

2

16

30 х 16 ц

22

14

5 дугаар хороо

22

1.1

0

0

0

20

2

22

08х 00 ц

31

5

6 дугаар хороо

21

1.0

0

0

0

21

0

21

01 х 00 ц

1

0

7 дугаар хороо

4

0.2

0

0

0

4

0

4

01 х 15 ц

1

0

8 дугаар хороо

2

0.1

0

0

0

1

1

2

22 х 13 ц

1

0

9 дүгээр хороо

16

0.8

1

0

1

15

0

15

03 х 00 ц

3

1

10 дугаар хороо

4

0.2

0

0

0

4

 

4

23 х 01 ц

3

4

11 дүгээр хороо

1

0.05

0

0

0

1

0

1

01 х 0 ц

0

0

13 дугаар хороо

2

0.1

0

0

0

2

0

2

00 х 15 ц

0

0

14 дүгээр хороо

5

0.02

0

0

0

5

0

5

05 х 09 ц

1

1

15 дугаар хороо

3

0.1

1

0

1

2

0

2

00 х 00 ц 15 м

0

0

Газар зохион байгуулалтын алба

373

19.3

30

0

30

333

10

343

15 х 19 ц

379

157

Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс

21

1.0

0

0

0

20

1

21

11 х 13 ц

23

6

Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс

7

0.3

0

0

0

7

0

7

08 х 16 ц

12

2

Онцгой байдлын хэлтэс

5

0.2

1

0

1

2

2

4

32 х 13 ц

20

2

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

22

1.1

2

0

2

18

2

20

13 х 15 ц

68

7

Татварын хэлтэс

107

1.8

0

0

0

80

27

107

20 х 06 ц

73

32

Эрүүл мэндийн төв

89

4.6

1

0

1

88

0

88

08 х 16 ц

40

14

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

12

0.6

0

0

0

10

2

12

11 х 06 ц

38

2

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

82

4.2

0

0

0

82

0

82

01 х 22 ц

2

0

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

361

18.7

19

0

19

338

4

342

09 х 05 ц

86

59

Боловсролын хэлтэс

87

4.5

18

0

18

64

5

69

08 х 11 ц

43

6

Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

30

1.5

0

0

0

28

2

30

08 х 04 ц

4

2

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв

23

1.1

0

0

0

23

0

23

03 х 02 ц

12

2

Биеийн тамир, спорт хороо

3

0.1

0

0

0

3

0

3

02 х 01 ц

1

0

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

50

2.6

0

0

0

50

0

50

03 х 10 ц

34

5

Дотоод аудитын алба

5

0.2

1

0

1

4

0

4

03 х 12 ц

6

0

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв

7

0.3

1

0

1

6

0

6

10 х 10 ц

29

2

Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ

5

0.2

3

0

3

2

0

2

13 х 20 ц

46

1

Нийтлэг үйлчилгээний алба-ОНӨААТҮГ

9

0.4

0

0

0

9

0

9

07 х 19 ц

25

2

Нийт

1923

100

103

0

103

1754

66

1820

10 х 15 ц

1332

443

 

Мөн дүүргийн 16 хороодыг “Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем” Erp програмаар иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх, уламжлах ажлыг жигдрүүлэхэд анхаарч 14 хоног бүр хороодын Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөн дээр хороодын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтийн тайланг бэлтгэн хэлтсийн даргаар уламжлуулан танилцуулах, иргэдийн эрэлт хүсэлтийг хүлээн авч “Өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем”-д иргэний санал, гомдол, хүсэлтийг оруулах, шуурхай шийдвэрлэх, дээд байгууллагад уламжлах талаар мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар дүүргийн 7777-1965 лавлах утсанд нийт 10673 дуудлагыг хүлээн авч хариу мэдээлэл өгөн ажилласнаас Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасагтай 3817 дуудлага хүлээн аван шууд хариуцсан мэргэжилтэнтэй иргэдийг холбон түргэн шуурхай мэдээлэл өгсөн. Үүнээс 33 иргэдийн гомдол, саналыг утсаар хүлээн авсан.

Сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон ЗДТГ, дэргэдэх хэлтсүүдийн  иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг нэгтгэн дүүргийн Статистикийн хэлтсээс эрхлэн гаргадаг статистикийн мэдээлэл гарын авлагад нийтлүүлж байна.

ГУРАВ. ЗАСАГ ДАРГА ИРГЭДЭД МӨНГӨН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛСЭН ТУХАЙ

Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 сарын 16-ны өдрийн А/111 тоот захирамжаар “Иргэдээс мөнгөн тусламж хүссэн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх тухай журамд заасны дагуу хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтныг мөнгөн тусламж хүссэн иргэдийн гэрээр очиж судлуулан нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлгэн нийт 12 иргэнд 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн байна.  

  • 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/185 дугаар захирамжаар 12 иргэнд 5.000.000 төгрөг олгосон байна.

     

    “Дүүргийн Засаг даргаас иргэдэд үзүүлэх нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/189 дүгээр захирамжаар батлуулан мөрдөж байна.

  • 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/248 дугаар захирамжаар 19 иргэнд 7.050.000 төгрөг олгосон байна.
  • 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/295 дугаар захирамжаар 8 иргэнд 3.500.000 төгрөг олгосон байна.

 

 

ДӨРӨВ. ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТ

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 16-ны өдрийн А/38 дугаар захирамжаар “Дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам” баталсан.

Дүүргийн Засаг дарга долоо хоногийн мягмар гарагт шаардлагатай тохиолдолд пүрэв гарагт батлагдсан хуваарийн дагуу иргэдийг хүлээн авч уулзан санал, хүсэлтийг сонсон шийдвэрлэж, хариу өгч байна. Уулзалтаар иргэдээс тавьж буй санал, хүсэлтийг газар дээр шийдвэрлэж, хариу өгөх зорилгоор чиг үүргийн хамааралтай хэлтэс албадын удирдлагуудыг оролцуулж байна. 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 11 удаагийн хуваарьт уулзалтаар 103 иргэнийг хүлээн авч хүлээн авсанаас 6 санал, 87 хүсэлт, 23 гомдол нийт 116 санал хүсэлт гомдлыг сонсож хариулт өгсөн. Үүнээс газрын асуудлаар 25 хүсэлт 7 гомдол, Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж үйлчилгээний асуудлаар 21 хүсэлт 5 гомдол, 1 санал, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 2 хүсэлт 2 гомдол, тохижилт, төлөвлөлтийн асуудлаар 26 хүсэлт 3 санал 7 гомдол, боловсролын асуудлаар 3 хүсэлт, соёл, урлагийн асуудлаар 2 хүсэлт, хувийн асуудлаар 2 хүсэлт, 1 гомдол, дүүргийн үйл ажиллагааны тухай 2 санал байна.

Уулзалтын хуваарь, журам, мэдээ, уулзалтын үед иргэдээс тавьсан санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийг  www.khanuul.mn  цахим хуудсанд тухай бүр мэдээлж “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

ДӨРӨВ. ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР

  1. Дүүргийн 16 хороо өргөдөл гомдол хүлээн авах програмаар иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх, уламжлах ажлыг жигдрүүлэхэд анхаарч, холбогдох байгууллагатай хамтран хороод ямар төрлийн өргөдөл, гомдлыг бүртгэж, уламжлах талаар нэгдсэн ойлголт өгч ажиллана.
  2. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг зорилтод төвшинд хүргэж ажиллах талаар удирдлагын үүрэг, чиглэлийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллана.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2899
19734
106541
7544469

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc