Хан-Уул дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөний шинэчилсэн журам батлах тухай

2013 оны 12  сарын 25ы өдөр      Дугаар А/405             Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын

 

удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөний

шинэчилсэн журам батлах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А\953 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 1. “Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөний журам”-ыг нэгүгээр хавсралтаар, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд оролцох албан тушаалтнуудыг хоёрдугаар хавсралтаар, өргөтгөсөн шуурхай зөвлөлгөөнд оролцох шаардлагатай аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагуудыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
 2. Шуурхай зөвлөлгөөний журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэс \М.Нямгэрэл\-т үүрэг болгосугай.
 3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн А\218 тоот захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.ГАНХУЯГ


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/108 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт


ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНИЙ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГҮНДЭСЛЭЛ

 1. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Төрийн албаны тухай хууль, Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хүрээнд дээд газрын тогтоол, шийдвэр, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, тухайн жилийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилтийг хангах зорилгын үүднээс хэлтэс, албадын дарга нарын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, өдөр тутмын үйл ажиллагааны шуурхай, ил тод байдлыг хангах, төрийн албаны стандартыг дагаж мөрдөх, төрийн албан хаагчдын эрх, үүргийн нэгдлийг хангах, ажлын хариуцлага, сахилга батыг өндөржүүлэхэд энэхүү журмын үндсэн зорилго оршино.

 

ХОЁР. ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНИЙ ДЭГ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 1. Шуурхай зөвлөлгөөнийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга даргалан хуралдуулна. Тамгын даргын эзгүйд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга даргалан хуралдуулна.
 2. Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг 7 хоног тутамд нэг удаа, ЗДТГ-ын нийт албан хаагчдын зөвлөлгөөнийг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, үйл ажиллагаандаа үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллана.
 3. Шуурхай зөвлөлгөөний бэлтгэл хангуулах ажлыг Захиргаа, Хуулийн хэлтэс хариуцана.
 4. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг 7 хоногт нэг удаа хийх ба хуваарьт долоо хоногийн мягмар гарагт 08 цаг 30 минутаас Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд хийнэ. Өргөтгөсөн хэлбэрээр хийх бол Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд хийнэ.
 5. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг өргөтгөсөн хэлбэрээр хийж болох ба энэ тохиолдолд уг зөвлөлгөөнд оролцох бүрэлдэхүүнийг Тамгын газрын даргын зөвшөөрснөөр оролцуулна.
 6. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг хариуцсан мэргэжилтэн зөвлөлгөөний тэмдэглэлийг бүрэн гүйцэд хөтлөн /аудио бичлэг хийж хадгалах/ архивын нэгж үүсгэн хадгалах.
 7. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд оруулах санал, асуудлаа шуурхай зөвлөлгөөн болох өмнөх долоо хоногийн Баасан гарагт Захиргаа, хуулийн хэлтэст гарган өгөх ба хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд оруулан Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулна.
 8. Шуурхай зөвлөлгөөнд оруулж байгаа санал, асуудал нь дараах 7 хоногт хийх ажил болон тулгамдаж буй асуудал байх бөгөөд тухайн шуурхай зөвлөлгөөнөөр шийдвэрлүүлнэ.
 9. Тухайн шуурхай зөвлөлгөөны хэлэлцэх асуудалд оруулсан тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд дээд удирдлагаар шийдвэрлүүлэх шаардлагатай бол

дүүргийн төр захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөны хэлэлцэх асуудалд оруулан, танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Шуурхай зөвлөлгөөнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг дараагийн шуурхайн өмнөх долоо хоногийн Пүрэв гарагийн 17.00 цагаас өмнө Захиргаа, хуулийн хэлтэст гаргаж өгнө.

Text Box: 2.11. 2.12. 3.1. 3.2. 3.3. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шуурхай зөвлөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн гарган, мониторинг хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч биелэлтийн талаарх мэдээлэлийг дараагийн шуурхай зөвөлгөөнд танилцуулна.

Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөний ирцийн бүртгэлийг цаг минутаар тооцож бүртгэх ба сар тутам Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулж, хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд тусгаж мэдээлнэ.

ГУРАВ. ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 2-3 удаа тасалсан бол тасалсан цагийг тооцож нэгтгэн хөдөлмөрийн хөлснөөс нь суутгана.

Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг 2-3 удаа биелүүлээгүй, биелэлтийг тогтоосон хугацаанд буюу долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагийн 17 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлээгүй тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.

Дүүргийн ЗДТГ-ын шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгөгдсөн аливаа үүрэг даалгавар нь заасан хугацаанд бүрэн хэрэгжиж чадаагүй тохиолдолд үүрэг даалгаврыг тусгайлан бүртгэлд авч биелэлтийг хангуулах талаар шаардлага тавьж ажиллана. Хэрэв шаардлага тавьсан боловч хангалттай бүрэн хэрэгжээгүй тохиолдолд холбогдох хэлтэс, албадын дарга нарын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх үзүүлэлтээс оноог бууруулна.


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 онь 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А\108 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

Засаг даргын Тамгын газрын дарга Захиргаа, Хуулийн хэлтсийн дарга Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн дарга Цэргийн штабын дарга

Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албаны дарга Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ-ийн менежер Тамгын газрын ерөнхий нягтлан бодогч

ӨРГӨТГӨСӨН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХ ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИД АЖАХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА

Хороодын Засаг дарга

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба, тасаг

“Тохижилт, үйлчилгээний төв”-ийн захирал

“ЭКО ОРЧИН” ХХК захирал

“СӨХ”-н салбар зөвлөлийн захирал

“НОБЕЛ НЕТВОРКС” ХХК захирал

Ус сувгийн удирдах газрын Хан-Уул дахь салбар

Халаалтын зуухны засвар ашиглалтын газар

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн захирал

“УБЦТС” ХК-ийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн эрхлэгч

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны*?& дугаар сарын^&^ны өдрийн ^оЗ дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНИЙ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГҮНДЭСЛЭЛ

 1. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Төрийн албаны тухай хууль, Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хүрээнд дээд газрын тогтоол, шийдвэр, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, тухайн жилийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилтийг хангах зорилгын үүднээс хэлтэс, албадын дарга нарын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, өдөр тутмын үйл ажиллагааны шуурхай, ил тод байдлыг хангах, төрийн албаны стандартыг дагаж мөрдөх, төрийн албан хаагчдын эрх, үүргийн нэгдлийг хангах, ажлын хариуцлага, сахилга батыг өндөржүүлэхэд энэхүү журмын үндсэн зорилго оршино.

ХОЁР. ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНИЙ ДЭГ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 1. Шуурхай зөвлөлгөөнийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга даргалан хуралдуулна. Тамгын даргын эзгүйд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга даргалан хуралдуулна.
 2. Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг 7 хоног тутамд нэг удаа, ЗДТГ-ын нийт албан хаагчдын зөвлөлгөөнийг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, үйл ажиллагаандаа үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллана.
 3. Шуурхай зөвлөлгөөний бэлтгэл хангуулах ажлыг Захиргаа, Хуулийн хэлтэс хариуцана.
 4. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг 7 хоногт нэг удаа хийх ба хуваарьт долоо хоногийн мягмар гарагт 08 цаг 30 минутаас Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд хийнэ. Өргөтгөсөн хэлбэрээр хийх бол Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд хийнэ.
 5. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг өргөтгөсөн хэлбэрээр хийж болох ба энэ тохиолдолд уг зөвлөлгөөнд оролцох бүрэлдэхүүнийг Тамгын газрын даргын зөвшөөрснөөр оролцуулна.
 6. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг хариуцсан мэргэжилтэн зөвлөлгөөний тэмдэглэлийг бүрэн гүйцэд хөтлөн /аудио бичлэг хийж хадгалах/ архивын нэгж үүсгэн хадгалах.
 7. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд оруулах санал, асуудлаа шуурхай зөвлөлгөөн болох өмнөх долоо хоногийн Баасан гарагт Захиргаа, хуулийн хэлтэст гарган өгөх ба хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд оруулан Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулна.
 8. Шуурхай зөвлөлгөөнд оруулж байгаа санал, асуудал нь дараах 7 хоногт хийх ажил болон тулгамдаж буй асуудал байх бөгөөд тухайн шуурхай зөвлөлгөөнөөр шийдвэрлүүлнэ.
 9. Тухайн шуурхай зөвлөлгөөны хэлэлцэх асуудалд оруулсан тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд дээд удирдлагаар шийдвэрлүүлэх шаардлагатай бол

дүүргийн төр захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөны хэлэлцэх асуудалд оруулан, танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Шуурхай зөвлөлгөөнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг дараагийн шуурхайн өмнөх долоо хоногийн Пүрэв гарагийн 17.00 цагаас өмнө Захиргаа, хуулийн хэлтэст гаргаж өгнө.

Text Box: 2.11. 2.12. 3.1. 3.2. 3.3. Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шуурхай зөвлөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн гарган, мониторинг хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч биелэлтийн талаарх мэдээлэлийг дараагийн шуурхай зөвөлгөөнд танилцуулна.

Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөний ирцийн бүртгэлийг цаг минутаар тооцож бүртгэх ба сар тутам Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулж, хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд тусгаж мэдээлнэ.

ГУРАВ. ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 2-3 удаа тасалсан бол тасалсан цагийг тооцож нэгтгэн хөдөлмөрийн хөлснөөс нь суутгана.

Тамгын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг 2-3 удаа биелүүлээгүй, биелэлтийг тогтоосон хугацаанд буюу долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагийн 17 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлээгүй тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.

Дүүргийн ЗДТГ-ын шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгөгдсөн аливаа үүрэг даалгавар нь заасан хугацаанд бүрэн хэрэгжиж чадаагүй тохиолдолд үүрэг даалгаврыг тусгайлан бүртгэлд авч биелэлтийг хангуулах талаар шаардлага тавьж ажиллана. Хэрэв шаардлага тавьсан боловч хангалттай бүрэн хэрэгжээгүй тохиолдолд холбогдох хэлтэс, албадын дарга нарын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх үзүүлэлтээс оноог бууруулна.


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 онььК&угаар сарын&^ы өдрийн 4^0$ дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХ АЛБАН ТУШААЛТНУУД Засаг даргын Тамгын газрын дарга Захиргаа, Хуулийн хэлтсийн дарга Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн дарга Цэргийн штабын дарга

Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албаны дарга Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ-ийн менежер Тамгын газрын ерөнхий нягтлан бодогч

ӨРГӨТГӨСӨН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХ ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИД АЖАХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА

Хороодын Засаг дарга

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба, тасаг

“Тохижилт, үйлчилгээний төв”-ийн захирал

“ЭКО ОРЧИН” ХХК захирал

“СӨХ”-н салбар зөвлөлийн захирал

“НОБЕЛ НЕТВОРКС” ХХК захирал

Ус сувгийн удирдах газрын Хан-Уул дахь салбар

Халаалтын зуухны засвар ашиглалтын газар

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн захирал

“УБЦТС” ХК-ийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн эрхлэгч

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3942
24953
119523
8065357

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc