ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан тэргүүлэх чиглэл, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол, НИТХ-аар батлагдсан, дүүрэгт хэрэгжиж байгаа үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд дүн, шинжилгээ хийлээ.  

Энэхүү дүгнэлт нь дүүрэгт  хэрэгжиж буй үндэсний болон дэд  хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт гарган, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хүрэх түвшинтэй харьцуулан хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, дараагийн шатны төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.      

Хяналтад авсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнгийн үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгов.

Нэг. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал

Үндэсний хөтөлбөр УИХ болон Засгийн Газрын тогтоолоор батлагдсан нийт 43 хөтөлбөрөөс дүүргийн  хэмжээнд  39  үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. 2019 онд хэрэгжүүлэхээр 6 хөтөлбөр шинээр батлагдсан. 2019 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт дунджаар 39 үндэсний хөтөлбөрийн 160 зорилт  70.5 хувьтай  байна.    

             ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР / 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар/

Огноо, дугаар

Хөтөлбөрийн нэр

Хэрэгжих хугацаа

Хэлтэс

Зорилт

Хувь

УИХ-ын тогтоол - 6

 

 

 

2010.05.20

№ 23

"Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр

I үешат 2010–2015 он

II үешат 2016 – 2021 он

ХүХҮХ

4

85 %

Засгийн газрын тогтоол - 62

 

 

 

2005.03.09

№ 44

“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр

I үешат 2005-2015 он

II үешат 2015-2025он

III үешат 2025-2035 он

ТНААХ

3

100 %

2006.04.03

№ 64

2017.01.04

№4

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн

үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр

IV үе шат 2017-2020 он

ХЗАТ

3

93.6 %

2017

№ 321

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

2018-2022 он

НБХ

ХөХҮХ

8

71.8 %

70 %

2011.02.01

№ 32

Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр

I үе шат 2011-2015 он

II үе шат 2016-2020 он

 

БТСХ

 

2

 

70 %

2014.08.07

№252

“Монгол уран бүтээл” үндэсний хөтөлбөр

2015-2025 он

НХХ, Соёлын ордон

3

90 %

2014.09.18

№298

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2014-2017 он

II үе шат 2018-2022 он

ТНААХ

4

100 %

2015.06.15

№248

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр

2015-2021 он

НХХ

 

4

16%

 

2015.08.04

№324

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2016-2020 он

II үе шат 2021-2025 он

ХүХҮХ

 

4

 

 

80 %

2015.12.21

№509

“Соёлын үйлдвэрлэл“ үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2016-20218 он

II үе шат 2018-2020 он

НХХ, Соёлын ордон

 

4

Соёлын ордон

96 %

НХХ 0%

 

2016.01.04

№ 2

Монгол улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр

2016-2020 он

ТЗУХ, ЖДҮДТ

 

 

4

ЖДҮДТ

62.5 %

ТЗУХ 0%

2016.01.04

№ 4

Хотжилт ба эрүүл мэнд хөтөлбөр

2016-2020 он

ЭМТ, МХХ, ТНААХ

 

4

МХХ

100 %

ЭМТ

69 %

2016.2.04

№ 16

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр

2016-2020 он

ХөХҮХ

НБХ

 

4

ХөХҮХ

70 %

НБХ 80%

2016.04.04

№ 200

“Бичил бизнесийг дэмжих” хөтөлбөр

2016-2018 он

ХөХҮХ ХүХҮХ, ЖДҮДТ

 

3

ХөХҮХ

100%

80 %

ЖДҮДТ

50%

2016.05.02

№233

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

2016-2020 он

МХХ,

 

 

ХүХҮХ

4

МХХ

100 %

ХүХҮХ

70%

2016.12.07

№178

“Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөр”

2016 – 2020 он

ХөХҮХ

2

ХөХҮХ

70 %

 

2017.01.11

№11

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр

2017-2021

ЭМТ

7

85.7 %

2017.03.07

№77

Мансууруулах эм,сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2017-2019 он

II үе шат 2019-2021 он

 

ЦХ 1.2 , ЭМТ, БХ, ГБХЗХХ

2

БХ

100 %

ЭМТ

80 %

ГБХЗХХ 100%

ЦХ1,2 100%

2017.03.07

№78

“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

 

ЭМТ

5

 

ЭМТ

70 %

2017.03.20

№98

Агаар, орчныг бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2017-2019 он

II үе шат 2020-2025 он

 

 

ТНААХ,

МХХ

 

3

ТНААХ

100 %

МХХ

100 %

2017.04.12

№112

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ, НХХ

4

ЭМТ

68,3 %

 

2017.04.12

№114

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2017-2019 он

II үе шат 2020-2023 он

ТЗУХ

8

91%

2017.04.26

№ 129

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

НХХ

 

6

НБХ 54%

ГБХЗХХ51.7%

2017.05.24

№148

Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

ЦХ 1.2, ГБХЗХХ, БХ

3

ЦХ 1,2

өгөөгүй

БХ

100 %

ГБХЗХХ 33.3%

2017.08.09

№ 223

"Жимс, жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөр

2018-2022 он

ХүХҮХ

4

70 %

2017.08.09

№225

“ Орчны эрүүл мэнд” үндэсниЙ хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ, МХХ, ТНААХ,

7

ЭМТ

90%

МХХ

100 %

ТНААХ

100%

2017.08.31

№243

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний тав дахь хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ, МХХ,

5

ЭМТ

90 %

МХХ

100 %

2017.09.22

№278

“Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөр

2018-2022 он

ХүХҮҮХ

4

90 %

2018.01.10

№12

“Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр

2018-2020 он

ХүХҮХ

4

80%

2018.01.31

№36

“Үйлдвэржилт 21:100 үндэсний” хөтөлбөр

2018-2021 он

ХүХҮХ

4

80%

2018.02.14

№ 50

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”

I үе шат 2018-2020 он

II үе шат 2021-2023 он

ХЗАТ

1

93.6%

2018.05.30

№ 163

“Осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр”

2018-2022 он

ЭМТ

3

94.3%

2018.08.08

№ 241

“Сонгодог урлаг III”дэд хөтөлбөр/орон нутагт дэд хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосон./

2018-2023 он

Соёлын ордон

НБХ

 

О%

2018.12.26

№ 400

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих”үндэсний хөтөлбөр

2018-2023 он

ХүХҮХ

4

90%

2019.02.13

№ 68

“Соёлын биет бус өвийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөр/орон нутагт дэд хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосон./

2018-2023 он

Соёлын ордон

3

0%

2019.04.17

№ 156

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”

I үе шат 2019-2020 он

II үе шат 2021-2022 он

ЖДҮДТ

6

75%

2019.04.17

№ 159

Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”

I үе шат 2019-2021 он

II үе шат 2022-2024 он

 

ХөХҮХ

 

5

 

20%

2019.04.23

№ 163

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”

2019-2023 он

ЗЦТ

5

10%

2019.05.01

№ 171

“Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр”

2019-2022 он

ГБХЗХХ

4

83.7%

Биелэлтийн дундаж хувь / 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар/

160

70.5 %

 

  Хоёр. Нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал          

Дүүргийн хэмжээнд нийслэлийн ИТХ болон түүний тэргүүлэгчдийн хурлаар батлагдсан  24 дэд хөтөлбөрийн 129 зорилт 70.2% -тай  хэрэгжиж  байна.    

 

НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР/ 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар/

Батлагдсан огноо, дугаар

Хөтөлбөрийн нэр

Хэрэгжих хугацаа

Хэлтэс

Зорилт

Хувь

НИТХ-ын тогтоол - 6

 

 

 

1.

2014.03.27

№ 16/11

Ухаалаг Улаанбаатар Хөтөлбөр

2014 - 2020 он

ТЗУХ

4

100%

2.

2015.01.29

№ 23/01

Авилгын Эсрэг Нийслэлийн Хөтөлбөр

I үе шат 2015-2016 он

II үе шат 2017-2020 он

ТЗУХ

7

90%

3.

2018.02.27

№ 14/01

“Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”

2018-2020 он

ЭЗТХ

6

20%

4.

2018.04.26

№ 15/06

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020”

2018-2020 он

ХүХҮХ

 

5

100 %

5.

2018.05.31

№ 16/08

“Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр”

2018-2021 он

ХЗАТ

3

93%

6.

2018.05.31

№ 16/07

Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020”

2018-2020 он

ХүХҮХ

 

5

90%

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол -

 

 

 

7.

2014.05.26

№17/16

Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийг хугацаагүй хэрэгжүүлнэ.

ХөХҮХ

 

3

60 %

8.

2014.07.08

№ 119

Монгол Мал дэд Хөтөлбөр

I үе шат 2014–2018 он

II үе шат 2019-2021 он

ХүХҮХ

 

4

85%

9.

2014.12.15

№224

Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр

2015-2020 он

ТНААХ

 

3

100 %

10.

2015.12.21

№232

“Тэжээл”дэд хөтөлбөр

2016-2021 он

ХүХҮХ

 

5

18 %

11.

2015.10.23

№187

“ Гэртээ харих зам” орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх нийслэлийн хөтөлбөр

2015-2020 он

НХХ

ХөХҮХ

 

4

ХөХҮХ

55%

 

НХХ 100%

12.

2015.11.20

№200

“ Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөр

2016-2020 он

ГБХЗХХ

 

 

15

60%

13.

2017.04.18

№62

“ Теле камер” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ЦХ 1.2

5

ЦХ 1

50%

ЦХ 2

0 %

14.

2017.04.18

№62

“Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем” дэд хөтөдбөр

2017-2020 он

ЦХ 1.2 .

 

4

ЦХ 1,2

60%

15.

2017.04.18

№62

“Эргүүл” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ЦХ 1.2

 

13

ЦХ1 45%

 

ЦХ 2

94.5 %

16.

2017.04.18

№ 71

“ Нэг өрх – Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ХөХҮХ

2

70%

17.

2017.05.30

“Боловсрол-2020” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

БХ

 

4

100%

18.

2017.06.07

№ 89

“Нийслэлийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ

 

5

91%

19.

2017.06.22

“Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

 

ЖДҮДТ

ХүХҮХ

 

7

ЖДҮДТ

55.3%

ХүХҮХ

67.5 %

20.

2017.06.22

№ 103

“Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ГБХЗХХ БХ

 

5

40 %

21.

2018.04.25

№ 53

“Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

НБХ, Соёлын ордон

 

6

60%

 

58 %

22.

2018.06.06

№ 81

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих дэд хөтөлбөр

2018-2022 он

 

НБХ

ХөХҮХ

6

НБХ 58%

ХөХҮХ

85%

23.

2018.06.13

№ 88

Нийслэлийн биеийн тамир,спортыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

БТСХ

4

70%

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

 

 

24.

2014.05.30

А/451

“ Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

I үе шат 2014-2018 он

II үе шат 2019-2023 он

ХүХҮХ

 

4

75 %

25.

Биелэлтийн дундаж хувь

129

70.2 %

    

Гурав.  Дүүргийн ИТХ-аас батлагдсан дэд хөтөлбөр

Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийг  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд “Ахмадаа дээдэлье”, “Зөв хүн-Зөв ирээдүй”, “Аз жаргалтай гэр бүл” “Хороодын хөгжил-Төрийн үйлчилгээ” хөтөлбөрүүд 3 дахь жилдээ үргэлжлэн амжилттай хэрэгжиж байна.

Дүүргийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх салбар зөвлөлүүдийг  дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/82 дугаар захирамжаар байгуулж, бүтэц бүрэлдэхүүнийг батлан  чиг үүргийг тодорхойлсон. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 4 дэд хөтөлбөрийн 23 зорилтын биелэлт 50 % хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр

Зорилт

Төсөв

/ нийт буюу зарцуулсан/

100%

/90-100/

70%

/50-89/

40%

/31-59/

0 %

/0-30/

Дундаж хувь

1

Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй

6

250.000.000

24,977,500

6

40%

2

Аз жаргалтай гэр бүл

7

150.000.000

50.182.000

4

-

-

-

60%

3

Ахмадаа дээдэлье

3

100.000.000

9.000.000

1

4

35%

4

Хороодын хөгжил -Төрийн үйлчилгээ

7

150.000.000

33.517.275

7

40%

5

23

650.000.000

117.676.275

4

1

17

-

50.%

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4455
21055
140790
7747185

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc