Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын журам батлах тухай

 

2013 оны 05 сарын 01-ний  өдөр      Дугаар А/20           Улаанбаатар хот

 

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын журам батлах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1, 130 дугаар зүйлийн 130.1 дэх хэсгийг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын журмыг нэгдүгээр хавсралтаар, албан хаагчидтай хийх гэрээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
 2. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын журмыг Засаг даргын Тамгын газар болон хороодын албан хаагчдад танилцуулж мөрдөж ажиллахыг Захиргаа, хуулийн хэлтэс \М.Нямгэрэл\-т, гэрээ байгуулан ажиллахыг Аж ахуйн тасаг \Ц.Цогтжаргал\-т үүрэг болгосугай.

 

ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                          Л.ҮНЭНБАТ

0:\Тушаал-2013.досх

1 170 90 0^10


/,г "~~Хат=У^-ята>гийн Засаг даргын Тамгын газрындаргын ;           2^13 оны $ дугаар сарын 01 -ны өдрийн ..

Text Box: ГА^^РГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭН?>< \РИУЦЛАГЫН ЖУРАМ; . ^ ^гаар|гу||с алын нэгдүгээр хавсралт

Text Box: Улаанбаатар хот2013.04.08


 


Нэг.Нийтлэг үндэслэл

 1. Энэхүү журмын зорилго нь Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын өмч хөрөнгийн бүртгзл тооцоо, хадгалагт, хамгаалалтыг сайжруулах, аливаа дутагдал шамшигдлаас урьдчилан сэргийлэх эд хариуцагч албан үүргээ биелүүлэх явцад өөрийн хариуцсан хөрөнгө болон байгууллагын бусад эд хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдолд эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагыг хүлээлгэхтэй холбоотой ажил олгогч, ажилтаны хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Засаг даргын Тамгын газрын /цаашид ЗДТГ гэх/ ажилтантай байгуулсан үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ, Хөдөлмөрийн тухай хуулийг үндэслэн ажилтан, албан хаагчид эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын тухай гэрээг байгуулан ажиллана.

  Хоёр.Засаг даргын Тамгын газрын эрх, үүрэг

 1. Эд хариуцагч байгууллагын эд хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдолд өмч хамгаалах байнгын зөвлөл томилж, хохирлык хэмжээг “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүйлд” заасны дагуу тогтоож акт үйлдэнэ.
 2. Эд хариуцагч хариуцсан хөрөнгөө өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэмтээсэн, эвдсэн, устгасан,дутааж ашиглан шамшигдуулсан, тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 135 дугаар зүйлд заасны дагуу сахилгын, захиргааны, эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан эсэхийг харгалзахгүпгзэр эд хөрөнгийг нөхөн төлүүлнэ.
 3. Эд хариуцагчийн хариуцсан эд хөрөнгөд гарсан дутагдал эвдрэлийн шалтгаан нөлөөллийг тухай бүрт нь нгрийвчлан тогтоож, шуурхай арга хэмжээ авч шийдвэрлэнэ.
 4. Эд хариуцагчид хариуцуулсан эд хөренгийг бүрэн бүтэн байлгах нөхцлийг бүрдүүлж холбогдох арга хэмжэзг шат дараатай хэрэгжүүлнэ.
 5. Эд хариуцагчийг ажлаа хэвийн явуулахад шаардагдах ажлын байр.цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бичгийн хэрэгсэл, ажилчдад ажлын хувцас, цэвэрлэгээний материал, шаардлагатай багаж хэрзгслэлээр хангаж, өмч хөрөнгийн бүртгэлийн жагсаалт хөтлөнө.

Гурав. Ажилтан дараах эрх, \(урэг хүлэз&э I*

 1. Эд хөрөнгөд хохирол учрах нөхцөл баидлын улмшс урьдчй, 1ан сэргийлэх

  I' ' ' ^ Щ й I зорилгоор ажлын зохих нөхцлийг бүрдуүлэхийг ^жил олгогчобс Ш.аар^ ана.

 2. Байгууллагын эд хөрөнгийн чанар, бурэн бүтэн байдлЫг-алдагдуулахгүй, эд хөрөнгийг ариг гамтай ашиглана. 1
 3. Хариуцсан эд зүйлийг бүртгэхэд биөчлэн оролцож, бүртгэсэн баримт бичигт гарын үсэг зурж баталгаажуулан нэг хувийг өерт аван хадгална.
 4. Байгууллагын эд хөрөнгөд хохирол учрах нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд / байгалын давагдашгүй хүчин зүйлс, хулгай, дээрэм, зөрчил зэрэг/ эрх бүхий албан тушаалтанд яаралтай мэдэгдэж,түүнийг хамгаалах арга хэмжээ авч ажиллана.
 5. Өөрийн хариуцсан өмч хөрөнгийг гэнэтийн болон бусад аюулд өртөхөөс сэргийлж эвдэрч гэмтэх, хулгайд алдах, дутаах, солих, бүртгэл тооцоо хяналтаас гадуур зарцуулах зэрэг зөрчлийг гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана.
 6. Өмч хөрөнгийн дутагдал, гэмтээж эвдсэн тохиолдолд өөрийн буруугаас үүссэн дутагдлыг эд хариуцагч бүрэн хариуцаж барагдуулах бөгөөд, хохирлын хэмжээг тогтоосон актад заасан хэмжэзгээр нөхөн төлбөрийг баргадуулна.
 7. Ажилтан гэрийн хаяг, утасны дугаар болон холбогдох албан ёсны мэдээлэл нь өөрчлөгдсөн бол тухай бүр удирдлага, хүний нөөцийн ажилтанд мэдэгдэж, анкетын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

Дөрөв. Хохирол барагдуулах ажиллагаа

 1. Эд хариуцагч нь хууль, энэхүү журам болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчиж байгууллагад хохирол учруулсан тохиолцолд байгууллагаас томилогдсон Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл хохирлын хэмжэзг тоггооно.

  Байгууллагад учирсан хохирлын хэмжээг эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцлийн өртгөөс зохих нормоор бодсон элэгдэл, хорогдлыг хасаж, жинхэнэ гарсан алдагдлаар тооцох ба эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийг ашиглан шамшигдуулсан, санаатайгаар устгасан, гэмтээсэн үед хохирлын хэмжээг тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар тодорхойлно.

 2. Харин хэд хэдэн ажилтны буруугаас учирсан хохирлын хэмжээг тэдгээрийн гэм буруугийн хэмжээ, эд хөренгийн Хориуцлагын төрлийг харгалзан ажилтан тус бүрээр тодорхойлж, хохирлыг ТөЛүүЛНЭ.
 3. Эд хариуцагчийн учруулсан хохирлын хэмжээнээс шалтгаалан барагдуулах ажиллагааг дараах байдлаар барагдуулна.

А. Учруулсан хохирол нь Хедөлмерийн ту) | заасан суутгалын нийлбэрээс давсан тох! ю 1

Text Box: Үүнд:хэлэлцэн тохирч шийдвэрлэх буюу хууль ^^^тк^Шэ&у^лг^г) щ хохирлыг нэхэмжилэх арга хэмжээ авна. (Хөдөлмөр р1йн                                                               Ажилтны нэг

Text Box: уутгал нэгэн зэрэгсарын цалин хөлснөөс хийх суутгапыг /ор ||югь]&'2Ц(^||гатаафь оролцуулахгүйгээр/ цалин хөлсний 20%-и ас , ^йрин хэд хэдй хийх бол цалин хөлсний 50%-иас хэтрүүлк бодохпү&^


Б. Учирсан хохирол нь Хөдөлмөрийн тухэй хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.2-д заасан суутгалын хэмжээний нийлбэрээс дазсан тохиолдолд нөхөн төлүүлэх талаар хэлэлцэн тохирч шийдвэрлэх буюу хууль хяналтын байгууллагад хохирлыг нэхэмжилэх арга хэмжээ авна.

Тав. Эд хариуцагчид хүлээлгэх хариуцлага

 1. Хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад өөрийн буруугаас байгууллагын эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагыг хүлээлгэн нөхөн төлүүлж сахилгын шийтгэл ногдуулна.
 2. Сануулах, үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах. Үүнд:
  1. Эд хариуцагчийн хохирол учруулсан үйлдэл нь гэмт хэрэг болохыг тогтоосон шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон.

   Б.Эд хариуцагчид эрхэлсзн ажилтай нь холбогдуулан өөрт нь бүрэн хариуцуулахаар олгосон ажлын байран дах эд хогшил, цахилгаан хэрэгсэл, компьютер, тоног төхөөрөмж, машин, багж, ажпын хувцас зэрэг эд хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн.

  2. Баримт бичгээр буюу мгягтаар хүлээн авсан эд хөрөнгө, үнэ бүхий

   зүйлийг буцааж өгөөгүй.

 3. Ажиллах явцад ажлын хариуцлага алдаж байгууллагын эд хөрөнгө, эрх ашиг, нэр төрд үлэмж хэмжээний хохирол учруулсан, согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн үедээ байгууллагад хохирол учруулсан бол ажлаас халах.

Зургаа.Бусад

 1. Энэ журамд тусгагдаагүй аоуудлыг холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.
 2. Энэхүү журам нь Засаг дергын Тамгын газрын даргын тушаалаар батлагдсан өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөне.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР


ч 11

ХА11-^4дҮҮ#ИЙн|з«скг ДАР ГЙН Я^А^йГ^ЙВД ДАРГ/^ ^^Г#ИЭНБ/

* "Т !й -* II

( .у                              а ![

ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРЭН ХАРИУЦЛАГЙНТУХАЙ гэрф


Text Box: Улаанбаатар хот20 оны дүгээр сарын -ны

өдөр

Энэхүү гэрээг нэг талаас " ХУД-ййн ЗДТГазар ’ (цаашид “Ажил олгогч" гэх), түүнийг төлөөлж тус Тамгийн Газрын ААТ-ийн дарга ажилтай Цэдэн овогтой Цоггжаргал, нөгөө талаас ажилтан (цаашид “Эд хариуцагч” гэх)

..... хэлтсийн....................................................................... тоот

регистрийн дугаартай................................. овогтой................................................. нар

(цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) нь байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, эд хөрөнгийн сахилгыг бэхжүүлэх зорилгоор харилцан тохиролцож Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хууль (132-136 зүйл), Иргэний хууль болон холбогдох хууль, тогтоомжийг үндэслэн доорх нөхцөлөөр байгуулав.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ НӨХЦ9Л

И.Энэхүү гэрээний зорилго нь ЗДТГ-ын өмч хөрэнгийн бүртгэл тооцоо, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, аливаа дутагдал, шамшигдлаас урьдчилан сэргийлэх, эд хариуцагч албан үүргээ биелүүлэх явцад өөрийн хариуцсан хөрөнгө болон байгууллагын бусад эд хөрөнгед хохирол учруулсан тохиолдолд эд хөрөнгийн - бүрэн хариуцлагыг хүлэалгэхтэй холбоогой галуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.Энэхүү гэрээ нь ажилтантай бай. уулсан гр дүншйн болон Хөдөлмөрийн гэрээний салшгүй хэсэг болно.

1.3.Энэхүү гэрээгээр зохицуулааг/й харилцааг Хедөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомж, Ъайгууллагь.н дотоод ж>рамг, Хөдөлмөрийн гэрээнд заасныг удирдлага болгон зохицуулна.

 1. Гэрээний дагуу хүлээлгэн өгсөн .. /х&асрая/аар /....... төгрөгийн үнэтэй эд

хөрөнгө гэдгийг эд хариуцагч хүлээн оөвшөерсөн бөгөөд эд хариуцагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтпаалэн эд хөрөнгөд хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг бүрэн төлөхийг үүгээр )(үлээн зөвшөөрч байна.

ХОЁР. ГАЛУУДЫ!; <>РХ. ГГРЭГ

 1. Ажил олгогч нь дарөъх з&х, үүргийг эдлэнэ. Үүнд:
  1. Эд хариуцагч байгууллагык зд хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдолд Өмч хамгаалах байнгын зөзлсг томигж, охирлын хэмжээг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүилд заасны дагуу тогтоож акт үйлдэнэ.
  2. Эд хариуцагч хариуцсан хөрөнгөө Йөрий2- буоуутайзү^йажидпагааны улмаас гэмтээсэн, эвдсэн, устгасан, иутаафан ‘Вхиогщой^^Хөдөлмөриин тухай хуулийн 135-д заасны дагу^ | «аЦ^ргь^/захурга^ы, эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан эсэхийг хар гашзафшг^щ эд иврёнгийн нөхөн

    

    

    

   төлүүлэх хариуцлагыг хүлэзлгэнэ.

  3. Эд хариуцагчийн хариуцсан эд хөр шаптгаан нөлөөллийг тухай бүрт нь хэмжээ авч шийдвэрлэнэ.

   эвдрэлийн

   }ар|Л^о1аЙ'топ%оЖ- |шуурхай арга 

  4. Эд хариуцагчид хариуцуулсан зд хөрөнгийг бүрэн бүтэн байлгах нөхцөлийг бүрдүүлж холбогдох арга хэмжээг шат дараатай хэрэгжүүлнэ.
  5. Эд хариуцагчийг ажпаа хэвийн явуулахад шаардагдах ажлын байр, цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бичгийн хэрэгсэл , ажилчдад ажлын хувцас, цэвэрлэгээний материал, шаардлагатай багаж хэрэгслэлээр хангах, өмч хөрөнгийн бүртгэлийн жагсаалт хөтлөнө.
 2. Эд хариуцагч нь дараах эрх, үүргийг эдлэнэ. Үүнд:
 1. Эд хөрөнгөд хохирол учрах нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажлын зохих нөхцлийг бүрдүүлэхийг ажил олгогчоос шаардана.
 2. Байгууллагын эд хөрөнгийн чанар, бүрэк бүтэн байдлыг алдагдуулахгүй, эд хөрөнгийг ариг гамтай ашиглана.
 3. Хариуцсан эд зүйлийг бүртгэхэд биечлэн оролцож, бүртгэсэн баримт бичигт гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Нэг хувийг өөрт хадгална.
 4. Байгууллагын эд хөрөнгөд хохирол учрах нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд (байгалын давагдашгүй хүчин зүйлс, хулгай, дээрэм, зөрчил зэрэг) эрх бүхий албан тушааптанд яаралтай мэдэгдэж, түүнийг хамгаалах арга хэмжээ авч ажиллана.
 5. Өөрийн хариуцсан өмч хөрөнгийг гэнзтийн болон бусад аюулд ертөхеөс сэргийлж эвдэрч гэмтэх, хулгайд алдах, дугаах, солих, бүртгэл тооцоо хяналтаас гадуур зарцуулах зэрэг зөрчлийг гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана.
 6. Өмч хөрөнгийн дугагдал, гэмтээж звдсэн тохиолдолд өөрийн буруугаас үүссэн дутагдлыг эд хариуцагч бүрэн хариуцаж барагдуулах бөгөөд, хохирлын хэмжээг тоггоосон акгад заасан хэмжээгээр нөхөн төлбөрийг барагдуулна.
 7. Гэрийн хаяг, утасны дугаар боло.ч холбогдох албан ёсны мэдээлэл нь өөрчлөгдсөн бол тухай бүр удирдлага, хүний нөөцийн ажилтанд мэдэгдэж, анкетын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

ГУРАВ. ХОХИРЛЫГ БАРАГДУУЯАХ АЖИЛЛАГАА

 1. Эд хариуцагч нь хууль, байгууллагын дотоод журам, энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчиж байгууллагад хохирол учруулсан тохиолдолд байгууллагаас томилогдсон Өмч хамгаалах байнгын зөвлел хохирлын хэмжээг тогтооно. Хохирлын хэмжээг тоггоохдоо Монгол Улеын Хөдөлмөрийн хууль, Байгууллагын дотоод журам болон холбсгдох хууль гогтоомжийг баримтлана.
 2. Зөвлөл нь хохирлын хэмжээг тогтоож, дүгнэлт гаргах бөгөөд эд хариуцагч акгыг уншиж танилцан хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг тзмдэглэж, гарын үсэг зурна.
 3. Хэд хэдэн ажилтны буруугаас байгууялагад хохирол учирсан бол тэдгээрийн гэм буруугийн хэмжээ, эд хөрөнгийн хариуцлагын хэмжээг харгалзан ажилтан тус бүр дээр хариуцлагыг тодорхойлж, хохирлыг төлүүлнэ. 
 4. Эд хариуцагчийн учруулсан хохирлын хэмжээнээс шалтгаалан  барагдуулах ажиллагааг дараах журмын дагуу гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 1. Text Box: олгогчиинУчруулсан хохирол нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.2-д заасан суутгалын хэмжээний нийлбэрээс бага бол ажил олгогчийн шийдвэрээр тухайн сарын цалингаас тус тус олгоно. 
 2. Учруулсан хохирол нь Хөделмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.2-д заасан суутгалын нийлбэрээс давсан тохиолдолд нөхөн төлүүлэх талаар хэлэлцэнтохирч шийдвэрлэх буюу хохирлыг нэхэмжилэх арга хэмжээ авна. (Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63.2 Ажилтны нэг сарын цалин хөлснөас хийх суутгалыг /орлогын албан татварыг оролцуулахгүйгээр/ цалин хөлсний 20%-иас , харин хэд хэдэн суутгал нэгэн зэрэг хийх бол цалин хөлсний 50%-иас хэтрүүлж болохгүй.)

ДӨРӨВ. ЭД ХАРИУЦАГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

 1. Хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлзх явцад еарийн буруугаас байгууллагын эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол Хөделмөрийн тухай хуулийн 132, 135 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хэрөнгийн бүрзн хариуцлагыг хүлэзнэ. Үүнд:
  1. Эд хариуцагчийн хохирол учруулсан үйлдэл нь гэмт хэрэг болохыг тогтоосон шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон;
  2. Эд хариуцагчид эрхэлсэн ажилтай нь холбогдуулан өөрт нь бүрэн хариуцуулахаар олгосон ажлын байран дах эд хогшил, цахилгаан хэрэгсэл, компьютер, тоног төхөөрөмж, машин, багж, ажлын хувцас зэрэг эд хөрөнгийг үрэгдүүлсзн, гэмгээсэн;
  3. Баримт бичгээр буюу маяггаар хулззн еасан эд хөронгө, үнэ бүхий зүйлийг буцааж егөөгүй;
  4. Ажиллах явцад ажлын хариуцлага алдаж байгууллагын эд хөрөнгө, эрх ашиг, нэр төрд хохирол учруулсан;
  5. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлээгүй үедээ бай17уллагад хохирол учруулсан.
 2. Ажил олгогч нь эд хариуцагчид хариуцуулсан эд хөрөнгийг бүрэн бүтэн байлгах шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлёзгүйгзэс учирсан хохирлыг эд хариуцагч төлөхгүй.

ТАВ. БУСАД ЗҮЙП

 1. Эд хариуцагч бүрийн ажлын хэрэгсэл, ширээ, сандал, компьютер, тоног төхөөрөмж, машин, багаж, ажлын хувцас, цэвэрлэгээний материал болон бусад эд хөрөнгийн бүртгэл нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно.
 2. Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахдаа ажил олгогч чь эд хариуцагчтай хариуцсан эд хөрөнгийн тооллого, тооцоог хийж дутагдал, гаргасан байзал хохирлын хэмжээг тогтоон түүнтэй хариуцлага тооцож байгуулпагад учирсан хохирлыг бүрэн төлүүлнэ.
 3. Гэрээг цуцлах үед мэдэгдэх боломжгүй байсан хохирлыг, эд хөрөнгө хариуцагчаар нөхөн телүүлэх үүрэг нь гэрээ; дуусгааар болсон ч хүчин төгөлдөр байна.
 4. Гэрээнээс үүссэн маргааныг талууд өвлөгдөн шийдвэрпэхийг эрмэлзэх бөгөөд эс шийдвэрлэсэн тохмолдолд хууль тогтоомж^нд зааоны дагуу шүухээр шийдвэрлүүлнэ.
 5. Энэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж, талууд тус бүр нэг хувийг, хуулийн мэргэжилтэн үлдсэн хувийг хадгална.
 6. Гэрээнд талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлзн хүчин төгөлдөр болно.

ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУД:

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:                                ЭД ХАРИУЦАГЧ:

/Ц.Цогтжаргал /                                         /                                     /


 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1709
10462
69912
6498003

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc