Тодруулга

“Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд гүний худаг байгуулах ажил” ХУД2020/НОНХС-410-08 дугаартай тендерийн баримт бичигт дараах тодруулга хийгдэв.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ


ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТОӨЗ-ны холбогдох заалт

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

А. Танилцуулга

ТОӨЗ 4.4 (в)

Уг гэрээг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх:

Барилга хот байгуулалтын яамны дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь Барилга хот байгуулалтын яамны дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

Хуучин бол:

1.3.5 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл

1.2.6 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв

1.2.5-т заасан Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл / 10 кв хүртэл/ Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл, Орон сууц, орон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/ автоматикийн зураг төсөл

Шинэ бол:

ЗТ-2.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл

ЗТ-11.1 Барилга байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөв

ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл . Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/ автоматикийн зураг төсөл.

Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах зөвшөөрөлтэй байна.

Хуучин бол:

2.3.1 Услалтын уст цэг, худаг, Услалтын системийн гидротехникийн барилга байгууламжийн ажил

2.2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, Холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

Шинэ бол:

БА-2.2 Усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил

БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

гэснийг

Уг гэрээг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх:

Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь Барилга хот байгуулалтын яамны дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

Шинэ бол: /дүйцэхүйц/

ЗТ-2.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл

ЗТ-11.1 Барилга байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөв

ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл . Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/ автоматикийн зураг төсөл.

Эсвэл:

Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олгодог дараах  тусгай зөвшөөрөлтэй  байна.

-Усны хайгуул, судалгаа явуулах

-Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах

Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах зөвшөөрөлтэй байна.

Шинэ бол: /дүйцэхүйц/

БА-2.2 Усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил

БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

Эсвэл:

Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олгодог дараах  тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

-Цооног өрөмдөх, тоноглох, сэргээн засварлах

-Усны барилга, байгууламж барих, сэргээн засварлах, шинэчлэх

гэж

ТОӨЗ 6.3 (г)

Дараах хүснэгтэд үзүүлсэн удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудыг ажиллуулна.

Албан тушаал

Хүний тоо

Ажлын туршлага/жил/

Мэргэжил

Барилгын инженер

1

3 жил

Барилгын инженер

Барилгын зургийн инженер

1

2 жил

Барилгын инженер

Цахилгааны инженер

1

3 жил

Цахилгааны инженер

Цахилгааны зургийн инженер

1

2 жил

Цахилгааны инженер

Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан

1

1 жил

Мэргэжил харгалзахгүй

Туслах ажилчид

2

Шаардлагагүй.

Мэргэжил харгалзахгүй

-Барилгын инженер, цахилгааны инженер, хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн нь тухайн аж ахуйн нэгжид ажилладаг үндсэн ажилтан байна. Барилгын зургийн инженер, цахилгааны зургийн инженер нь гэрээт ажилтан байж болно.

-Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны ажилтан нь сертификатны хуулбарыг ирүүлнэ.

Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн дипломны хуулбар, Нийгмийн даатгалын дэвтрийн даатгуулагчийн ажил, албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэл, нийгмийн даатгал төлсөн хэсгийн хуулбарыг тус тус нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ.

-Тендерт оролцогч нь ХУД-ийн хөрөнгө оруулалтын өөр ажил гүйцэтгэж байгаа болон өөр тендер шалгаруулалтанд оролцож байгаа бол зөвхөн тухайн төсөл арга хэмжээнд ажиллуулах инженер, техникийн ажилтнуудыг танилцуулах бөгөөд давхацсан тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

 

гэснийг

Албан тушаал

Хүний тоо

Ажлын туршлага/жил/

Мэргэжил

Усны барилга байгууламжийн инженер

1

3 жил

Усны барилга байгууламжийн инженер

Цахилгааны инженер

1

3 жил

Цахилгааны инженер

Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан

1

1 жил

Мэргэжил харгалзахгүй

Туслах ажилчид

2

Шаардлагагүй

Мэргэжил харгалзахгүй

-Усны барилга байгууламжийн инженер, цахилгааны инженер, хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн нь тухайн аж ахуйн нэгжид ажилладаг үндсэн ажилтан байна.

-Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны ажилтан нь сертификатны хуулбарыг ирүүлнэ.

Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн дипломны хуулбар, Нийгмийн даатгалын дэвтрийн даатгуулагчийн ажил, албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэл, нийгмийн даатгал төлсөн хэсгийн хуулбарыг тус тус нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ.

-Тендерт оролцогч нь ХУД-ийн хөрөнгө оруулалтын өөр ажил гүйцэтгэж байгаа болон өөр тендер шалгаруулалтанд оролцож байгаа бол зөвхөн тухайн төсөл арга хэмжээнд ажиллуулах инженер, техникийн ажилтнуудыг танилцуулах бөгөөд давхацсан тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно

гэж

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

765
21866
198466
6250327

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc