ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ 2018 ОНД САНХҮҮГИЙН ЗӨРЧИЛГҮЙ АЖИЛЛАЛАА

Хан Уул   дүүргийн  санхүүгийн  нэгтгэсэн тайлан    Төсвийн тухай хууль, Нягтлан  бодох  бүртгэлийн  тухай  хууль, УСНББОУС  болон  бусад  холбогдох  хууль,  тогтоомжийн    хэрэгжилтийг бүрэн  хангаж, үнэн зөв, бодитой, шударга илэрхийлэгдсэн тул Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас Хан-Уул дүүргийг 2018 онд санхүүгийн  “Зөрчилгүй”  гэрчилгээ   олгов.
“Гэрчилгээ”-г Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч Ж.Алдаржавхланд  Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын  дарга С.Энхбаатар албан ёсоор хүлээлгэн өглөө. Хан Уул  дүүргийн  төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн  санхүүгийн  тайланд  нийт 178  байгууллагын санхүүгийн тайлан  нэгтгэгдсэн  байна. 

 


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1765
3423
121780
7090878

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc