-22 C
Ulaanbaatar
2022/01/24 [12:28:39]
Хан-Уул

Засаг даргын Тамгын газар

b b

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний үнэмлэх олгох

Хариуцсан мэргэжилтэн: Э.Баярбат

Утасны дугаар: 89814545

Е-Mail хаяг: erbayar2020@gmail.com

Бүрдүүлэх материал
1 Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актны хуулбар
2 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3 Сүүлийн 6 сар дотор авхуулсан цээж зураг 1 хувь

2. Эрүүгийн хэрэгт өмгөөлөл авах

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Хууль зүйн туслалцааны өмгөөлөгчид

Утасны дугаар:  99051566, 89779404, 96658291

Е-Mail хаяг:  www.khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Төлбөрийн чадваргүй иргэнд үзүүлэх хууль зүйн туслалцаа:

3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага шинээр бүртгүүлэх болон нууц үг авах

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ч.Соддулам

Утасны дугаар:  7777-1965, 88056781

Е-Mail хаяг:  sodoo0524@gmail.com

Бүрдүүлэх материал
1 Шинээр байгуулагдсан ААНБ E-Balance-д нэвтрэх эрх, нууц үг авахдаа ААНБ-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Бүртгэлийн мэргэжилтэнд албан бичиг, ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар болон эх хувийн хамт үзүүлэн авна.
2 Нэвтрэх болон нууц үг мартсан, сэргээн авах тохиолдолд Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст гаргасан албан хүсэлт болон ААНБ-ийн гэрчилгээний хуулбарыг өгч авна.
3 АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУЛЛАГА ТАЙЛАН ШИВЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:
4 ААНБ нь хагас, бүтэн жилийн Санхүүгийн тайланг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”, Сангийн сайдын 2017 оны 243 дугаар тушаалын дагуу эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор http://e-balance.mof.gov.mn цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
5 Нэгтгэсэн болон салбарын нэгдсэн тайлан бэлтгэдэг ААНБ-ын хувьд жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
6 Санхүүгийн тайланг цахим хэлбэрээр тайлагнахдаа мянгачлан /мян.төг/, үнэн зөв, бүрэн шивсэний дараа заавал илгээсэн байх шаардлагатай.
7 “Аудитын тухай хууль” /2015 он/-ийн 10.1 дэхь заалт, Сангийн сайдын 2016 оны 41 дүгээр тушаалын дагуу 500 сая түүнээс дээш төгрөгийн борлуулалтын орлоготой том ААНБ-ууд, ББСБ, ХЗХ, МҮЦБ, Сан, Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААНБ-ууд жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар заавал баталгаажуулна. /Дээрх байгууллагууд нь E-Balance программын “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга” хэсэгт аудит хийлгэсэн болон хийлгэх аудитын байгууллагын нэрийг давхар заавал сонгож илгээнэ/
8 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг E-Balance-ийн “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга” хэсгийг заавал бүрэн гүйцэд бөглөсөн байх.
9 Дүрмийн санд өөрчлөлт орсон болон татан буугдаж байгаатай холбогдуулан завсрын санхүүгийн тайлан гаргаж буй ААНБ нь санхүүгийн тайлангаа харилцагч санхүүгийн байгууллагад цаасан хэлбэрээр биечлэн тушаана.
10 ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА:
11 Санхүүгийн тайлан хуулийн хугацаанд цахимаар огт өгөөгүй ААНБ-ийн албан тушаалнуудад Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 зүйлийн 1.25 дахь заалт “ААНБ нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөөгүй, санхүүгийн тайлан хугацаанд нь гаргаагүй бол хуулийн этгээдийг 4000 нэгж буюу 4,000,000 /Дөрвөн сая/ төгрөгөөр торгох
12 Санхүүгийн тайланг шивээд илгээгээгүй тохиолдолд Ерөнхий нягтлан бодогчийн буруу гэж үзэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 зүйлийн 1.25 дахь заалтын дагуу 400 нэгж буюу 400,000 /Дөрвөн зуун мянга/ төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авна.

4. Ус ашиглагч байгууллагатай гэрээ хийхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Байгаль орчин, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баатарсүрэн

Утасны дугаар:  7777-1965, 99133367

Е-Mail хаяг:  Вэб хуудас: www. khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 -Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээний хуулбар, ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эрхийн бичиг хуулбар
2 -Тусгай зөвшөөрөл хуулбар
3 -Ус ашиглах зөвшөөрөлийн хуулбар
4 -Дүүргийн Засаг даргатай хийсэн Гэрээний хуулбар
5 -Тухайн жилд ус ашигласан төлбөр тушаасан баримт

5. Халаалтын зууханд магадлан итгэмжлэл олгоход шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Байгаль орчин, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баатарсүрэн

Утасны дугаар:  7777-1965, 99133367

Вэб хуудас: www. khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 -Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээний хуулбар, ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эрхийн бичиг хуулбар
2 -Тусгай зөвшөөрөл хуулбар /100кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухны /
3 -Хэмжилт болон хяналт шалгалтын дүнгийн хуудас
4 -Дүүргийн Засаг даргатай хийсэн Гэрээний хуулбар
5 -Агаар бохирдуулсны төлбөр төслөн байх

6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Байгаль орчин, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баатарсүрэн

Утасны дугаар:  7777-1965, 99133367,

Вэб хуудас: www. khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 -1. Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг. Тус албан бичигт холбогдох хаяг, холбоо барих утас,Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд эсвэл Нийслэлийн байгаль орчны газарт хандсан тухай заавал дурдсан байна.
2 -2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээний хуулбар, эрхийн бичиг
3 -3. Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний төслийн товч танилцуулга. /ТЭЗҮ/
4 -4. Тухайн байгууллагын товч танилцуулга. /Байршил, хаяг, ямар үйл ажиллагаа эрхэлэдэг, цахилгаан дулааны эх үүсвэрийн талаар, усны нөөцийн талаар, хог хаягдал гэх мэт зүйлийг дурдсан байна./
5 -5. Газар зохион байгуулалт, газрын зөвшөөрөл, түрээслэгч бол гэрээний хуулбар, кадастрын зургийн хуулбар, тусгай хамгаалалттай газар нутагт байрладаг бол газар ашиглах гэрчилгээний хуулбар, газрын төлбөр төлсөн баримт гэх мэт шаардлагатай бичиг баримтууд бүрдүүлж ирнэ.

7. Иргэдийн бүлэг бүртгүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Т.Райса

Утасны дугаар:  7777-1965, 99967384

Е-Mail хаяг: raisa@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэдийн бүлэгт тавигдах шаардлага, бүртгүүлэх материал
2 -Иргэдийн бүлэг нь оноосон нэртэй байна
3 – Иргэдийн бүлэг нь 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.
4 -Бүлгийн гишүүдийн “Иргэдийн бүлэг” байгуулах тухай хурлын тэмдэглэл /гарын үсгээр баталгаажсан байх/ ахлагч болон дэд ахлагч сонгосон байх
5 -Иргэдийн бүлгийн гишүүд ахлагчтайгаа байгуулсан “Хамтран ажиллах гэрээ” /нотариатаар батлуулсан байх/
6 -Тухайн хорооны Иргэдийн Нийтийн хурлын бүлэг дэмжсэн тухай тогтоол /хурлын тэмдэглэлийн хамт/
7 -Тухайн хорооны Иргэдийн Нийтийн хурлын даргын тодорхойлолт
8 -Тухайн хорооны Засаг даргын бүлэг дэмжсэн тухай тодорхойлолт
9 -Бүлгийн гишүүдийн хорооны тодорхойлолт /6 сараас дээш тухайн хороонд амьдарсан байх/
10 -Бүлгийн ахлагч хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас авах
11 -Бүлгийн ахлагч, дэд ахлагчийн харилцагч банкны данс эзэмшигчийн тодорхойлолт
12 -Бүлгийн ахлагч, дэд ахлагч татварын цэнхэр дэвтэртэй байна. Бусад бүх гишүүд татварын цэнхэр дэвтэртэй байж болно.
13 -Бүлгийн гишүүдийн анкет
14 -Мэргэшлийн үнэмлэхний хуулбар. Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд иргэдийн бүлгийн 1-2 гишүүд нь мэргэшсэн байх
15 -Иргэдийн бүлгийн гишүүдэд нэг өрхөөс 2-оос дээш хүн оролцуулахгүй байх
16 -Нэг иргэн нэг иргэдийн бүлэгт харьяалагдах ба иргэдийн бүлгийг бүртгэх мэргэжилтэн иргэдийн бүлгийн гишүүдийн давхцлыг хянасан байх
17 -Бусад

8. ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ

👉74 төрлийн үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн хуудас цахимаар авах ЗААВАРЧИЛГАА
✅Бизнес эрхлэгчид үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахдаа төрийн таван байгууллагад хандан 9-12 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлж, 2-3 гэрээ хийж, дунджаар 14-30 хоногийг зарцуулдаг байсан тогтолцоог халж, 74 төрлийн үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн хуудсыг нэгдүгээр сарын 1-нээс эхлэн цахимаар авахаар боллоо.
✅Эдгээр 74 төрлийн үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн хуудас авах талаарх зааварчилгаатай танилцана уу.
1. Нийслэлийн мэдээ мэдээллийн нэгдсэн www.ulaanbaatar.mn портал сайтаар нэвтэрч, “Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэл” цэсийг сонгон онлайн бизнес төвийн системд нэвтэрнэ.
2. “Үйлчилгээнүүд” гэсэн цэсийг сонгон цахимаар хүсэлт илгээх боломжтой үйлчилгээний жагсаалт гарч ирнэ. Үйлчилгээний төрлүүдээс өөрийн авах үйлчилгээг сонгон, үйлчилгээ авах цэсийг дарна.
3. Танилт нэвтрэлтийн “Дан системээр нэвтрэх” үйлчилгээг авна. 4. Үйлчилгээтэй холбоотой стандартын шаардлагатай танилцан “Зөвшөөрч байна” сонголтыг дарна.
5. Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг оруулан “Үргэлжлүүлэх” талбарыг сонгоно.
6. Үйлчилгээний байршил, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл оруулан “Үргэлжлүүлэх” талбарыг сонгоно.
✅Холбогдох баримт бичгийн мэдээллийг оруулж “Үргэлжлүүлэх” товчийг дарна. Мөн бүрдэл баримт бичгийг өмнө авч байсан эсэх мэдээллийг оруулснаар холбогдох байгууллагуудын албан хаагчид тантай ажлын үйлчилгээ эрхлэх явцад ажлын тав хоногийн дотор холбогдоно.
7. Онлайн бизнес төвийн үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн системд хүсэлтийн мэдээллийг бүртгэж дуусаад “Илгээх” товчийг дарна.
👉Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйлээ Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн лавлах 1800-1200 утсанд холбогдон авах боломжтой.

9. Зураг төслийн баримт архив

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:  88006440

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2 А-1 /нэг тал/ 4000
3 А-2 /нэг тал 3000
4 А-3 /нэг тал/ 200
5 Төрийн сан банкны тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт

10. Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:  88006440

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2 Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг тодорхойлолт 1000 төгрөг
3 Төрийн сан банкны дансанд мөнгө тушаасан баримт

11. Харгалзан дэмжигчээр тогтоолгох

ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧЭЭР ТОГТООЛГОХ

Бүрдүүлэх материал

 1.    Эд хөрөнгийн зохих бололцоотой төрөл, садан буюу төрөл, садан бус хүний бичгээр гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл /өргөдөл/

2.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.    Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

4.    Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, нөхцөл байдлын үнэлгээ

5.    Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа

12. Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын цалингийн тодорхойлолт

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:  88006440

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2 Дүүргийн Хууль зүй, архивын тасгийн даргад хандсан /өргөдөл/

13. Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар / архивын /

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:  88006440

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2 Ажилласан жилийн лавлагаа бол /нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/ нэг он нь 2500 Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд мөнгө тушаасан баримт

14. Өмч хувьчлалын архивын лавлагаа

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:   88006440

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2 А-4 нэг тал бол Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 3000 төгрөг тушаасан баримт

15. Худалдан авах ажиллагаатай холбогдох архивын лавлагаа

Хариуцсан мэргэжилтэн:   Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:  88006440

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
2 Хэрэв баримт нь Нийслэлийн архивын хөмрөгт байгаа тохиолдолд /А-4 нэг тал/ Төрийн сан банкны 200051059 тоот дансанд 2000 төгрөг тушаасан баримт
3 Дүүргийн архивын хөмрөгт байгаа тохиолдолд Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргад өргөдөл гаргана Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргын зөвшөөрлөөр хамаарах хэсэг болон бүхэлд нь лавлагааг гаргаж өгч ш

17. Улс, нийслэлийн тэргүүний фермер, тариаланч, тариаланч хамт олонд тодорхойлох, дэмжих

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хүнс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Утасны дугаар: 99003381

Е-Mail хаяг:  Saruul_fame@yahoo.com

Бүрдүүлэх материал
1 Анкет
2 Сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлт /журмаар батлагдсан маягтын дагуу/
3 Татвар төлсөн тодорхойлолт
4 Нийгмийн даатгал төлсөн тодорхойлолт
5 Мал аж ахуйн фермер бол Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн гэрээ
6 Мал тооллогын сүүлийн 3 жилийн А данс
7 Хорооны ИНХ-ын тогтоол /зөвхөн Нийслэлд хамаарна/
8 Хорооны Засаг Даргын тодорхойлолт /зөвхөн Нийслэлд хамаарна/
9 9. Газар тариалан эрхэлдэг бол газрын гэрчилгээний хуулбар, татвар төлсөн баримт

18. Улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгох үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн:   Орлогын эдийн засагч

Утасны дугаар:  7777-1965

Е-Mail хаяг:  stsh@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан авах бол дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
2 1.1 Шүүхийн байгууллагын шийдвэр болон шүүгчийн захирамж/ хуулбар хувь байж болно./
3 1.2 Татварын хэлтсийн тодорхойлолт / Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоогүй болохыг нотлох /
4 1.3 Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь
5 1.4 Албан бичиг /Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан авах тухай болон байгууллагын данс, харилцагч банкны нэрийг тодорхой дурдсан байх/
6 1.5 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авах бол Итгэмжлэлийн хуулбар хувь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Албан бичигт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мөнгө хүлээн авах банк, данс
7 1.6 Шаардлагатай тохиолдолд харилцагч банкны тодорхойлолт
8 Хувь хүн/иргэн/ улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авах бол дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
9 1.1 Өргөдөл /Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжыг буцаан авах тухай дурдаад мөнгө хүлээн авах Банкны нэр, дансны дугаар, харилцах утас зэргийг бичсэн байх/
10 1.2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
11 1.3 Татварын хэлтсийн тодорхойлолт / Тухайн улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоогүй болохыг нотлох/
12 1.4 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авах бол Итгэмжлэлийн хуулбар хувь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Өргөдөлд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мөнгө хүлээн авах банк, дансны т
13 1.5 Шаардлагатай тохиолдолд харилцагч банкны тодорхойлолт

19. Дүүргийн архивын лавлагаа авах

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Архивч Д.Хонгорзул

Утасны дугаар:  88006440

Бүрдүүлэх материал
1 ХАМРАХ АРХИВЫН БИЧИГ БАРИМТ
2 1. Ажилчны районы Ардын депатутын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /АДХГЗ/ захирамж 1965-1992 он
3 2. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж 1992- одоог хүртэл
4 3. Ажилчны районы Ардын депатутын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /АДХГЗ/ тушаал 1966-1992 он
5 4. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаал 2003- одоог хүртэл
6 БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
7 Дээрхи захирамжлалын баримтаас иргэн, аж ахуй нэгж лавлагаа мэдээлэл авах бол албан ёсны бичиг баримтын хамт архивын мэргэжилтэнээс асууж лавласаны үндсэн дээр Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргад өр
8 Хууль эрх зүй, архивын тасгийн даргын зөвшөөрлөөр хамаарах хэсэг болон бүхэлд нь лавлагааг гаргаж өгөн шаардлагатай тохиолдолд хуулбар үнэн тэмдэгээр баталгаажуулна.

20. Дүүргийн Засаг даргын шагнал

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн О.Одцэрэн

Утасны дугаар: 89872870

Бүрдүүлэх материал
1 Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2 Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3 Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4 Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт

21. Яамны шагнал

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн О.Одцэрэн

Утасны дугаар: 89872870

 

Бүрдүүлэх материал
1 Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2 Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3 Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4 Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт

22. Монгол Улсын төрийн дээд одон медаль

Хариуцсан мэргэжилтэн

Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн О.Одцэрэн

Утасны дугаар: 89872870

Бүрдүүлэх материал
1 Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2 Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3 Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4 Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
5 Нэр дэвшигчийн бүтээлийн жагсаалт
6 Одон медалийн үнэмлэхний хуулбар /Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгогдсон/

 

Бүрдүүлэх материал
1 Дүүргийн Засаг даргад хандсан албан бичиг
2 Нэр дэвшигдсэн иргэний анкет /зурагтай/
3 Хамт олны хурлын тэмдэглэл
4 Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт
5 Нэр дэвшигчийн бүтээлийн жагсаалт
6 Одон медалийн үнэмлэхний хуулбар /Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгогдсон/

23. СӨХ-ийн зөвшөөрөл

Хариуцсан мэргэжилтэн:   СӨХ, нийтийн аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн

 

Бүрдүүлэх материал
1 Өргөдөл /дүүргийн засаг даргын тамгын газарт/
2 СӨХ байгуулсан тухай хурлын тэмдэглэл
3 Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг сонгосон тухай тэмдэглэл, шийдвэр, тэдгээрийн гишүүдийн тодорхойлолт /овог нэр, хаяг, утас/
4 Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр. Гүйцэтгэх захирлын тодорхойлолт /овог нэр хаяг, утас/
5 СӨХ-ийн дүрэм
6 Оршин суугчдын гарын үсэг
7 Гэрчилгээний үнэ 10,000 төг

24. Төрөөс олгох арьс, ширний урамшуулалд маа эрхлэгчдийг хамруулах, дэмжих

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Хүнс Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Утасны дугаар

77771965

Е-Mail хаяг

info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Үндэсний үйлдвэрт арьс, шир тушаасан падаан
2 Мал тоолуулсан А данс
3 Малчны цахим үнэмлэхний хуулбар
4 Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5 Хоршооны гишүүний тодорхойлолт
6 Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс тодорхойлсон гарал үүслийн гэрчилгээ

25. Төрөөс олгох хонь тэмээний ноосны урамшуулалд маа эрхлэгчдийг хамруулах, дэмжих

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Хүнс Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Утасны дугаар:  77771965-503

Е-Mail хаяг:  info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Үндэсний үйлдвэрт ноос тушаасан баримт
2 Мал тоолуулсан А дансны хуулбар
3 Малчны цахим үнэмлэхний хуулбар
4 Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5 Мал эмнэлэг үржлийн нэгжээс тодорхойлсон гарал үүслийн гэрчилгээ
6 Малчны нийгмийн даатгалд хамрагдсан байх
7 Хоршооны гишүүний үнэмлэх

26. Улсын баяр наадмын талбайд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баяржаргал

Утасны дугаар:  99007567

Е-Mail хаяг:  info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Худалдаа, үйлчилгээ гаргахыг хүссэн албан хүсэлт, өргөдөл /эрхлэх үйлчилгээний төрөл, хаяг, харилцах утас зэргийг тодорхой дурьдах/
2 Аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /ХУД-т үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ/, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар /ХУД-ийн харъяат байх/
3 Асарын фото зураг
4 Тогооч /худалдагч/ ажилтнуудын мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
5 Эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан шинжилгээний дэвтрийн хуулбар.
6 Бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга. /Үндэсний үйлдвэрлэлийн бэлэг дурсгалын бараа бүтээгдэхүүний худалдаа гаргагч/

28. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Хариуцсан мэргэжилтэн:
Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Тэргэл,
Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баяржаргал

Утасны дугаар:  77771965-513, 523, 99007567, 80118945

Е-Mail хаяг:  info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ БОЛОН СУНГАХ /Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж, Мишээл дэх нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Дүнжингаравын нэгдсэн төв дээр материалаа өгнө./
2 -БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:
3 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот /НЗАА-ны ХХҮХ-т/
4 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /хавсралтаар баталсан маягтыг асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/;
5 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
6 Харьяалах татварын албанд Нийслэлинй албан татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас /Суутгагчийн дугаарыг бичсэн байна/
7 Гадна, дотор тохижилтын зураг
8 Сунгах тохиолдолд хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрлийн эх хувь
9 Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
10 Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
11 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Ажлын байрны дүгнэлт /холбогдох стандартын шаардлага хангасан тухай хуудасны хамт/, иргэн бол мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бүртгэлийн хуудас /хуулбар/
12 Хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх талаар хийсэн гэрээний хуулбар
13 Дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй байгуулсан гэрээ гэрчилгээний хуулбар
14 Өмчийн гэрчилгээний хуулбар
15 -Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж нь дараах шаардлага хангасан байна:
16 *Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст бүртгүүлж, дүгнэлт гаргуулсан байх;
17 • Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарч “Худалдааны үйлчилгээ. Худалдааны байгууллагын ангилал, тодорхойлолт MNS 6506:2015”, “Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007”, “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS 4946:2005” стандартын шаардлагыг 90-ээс дээш хувь хангасан байх;
18 • Дүүрэгтэй Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх болон Тохижилт хог хаягдлын гэрээ байгуулсан байх
19 • Харьяалах татварын албанд татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн байх;
20 • Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан байх;
21 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын тохижилт хийгдсэн байх;
22 • Монгол Улсын барилга, Орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага MNS6423:2013 стандартад нийцсэн телекамерын системээр тоноглогдсон, гэрээт харуул, хамгаалалтын албатай байх;
23 • Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, сэрэмжлүүлэг зэргийг байршуулсан мэдээллийн самбар, гадна болон дотор талд гэрэлтүүлэг хийсэн байх;

29. Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох

Хариуцсан мэргэжилтэн:   Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баяржаргал

Утасны дугаар:   77771965-503, 99007567

Е-Mail хаяг:   info@khanuul.mn

1. Иргэн бол өргөдөл, аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

3. Орчны 50 метрийн кадастрийн зураглал

30. Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөр

Хариуцсан мэргэжилтэн:   Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат

Утасны дугаар:   77771965-419

Е-Mail хаяг:   info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Монгол улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу алба хаагаагүй 27 нас хүрсэн эрэгтэйчүүд дүйцүүлэх алба хаах

31. Гэрээт цэргийн алба

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат

Утасны дугаар:  77771965-419

Е-Mail хаяг:  info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 ГЭРЭЭТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСНААР
2 – Орчин үеийн техник хэрэгсэл, зэвсэг техник, хэрэгслийг эзэмшиж ашиглаж сурна.
3 – Цэргийн мэргэжил эзэмшинэ
4 – Авто машины жолоочийн мэргэжлийг хөнгөлөлтэй үнээр эзэмшинэ
5 – Цаашид суралцах, албан тушаал дэвших, Зэвсэгт хүчинд үргэлжлүүлэн ахлагчийн болон офицерийн алба хаах бололцоогоор хангагдана
6 – Олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцоно
7 – Бие бялдрын хөгжил эрс дээшилнэ
8 – Бие хамгаалах урлагт суралцана
9 – Өөрийн мөнгөн хуримтлалтай болно

32. Цэргийн жинхэнэ алба

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат

Утасны дугаар:  77771965-419

Е-Mail хаяг:  info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 ТАЙВАН ЦАГТ ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ТАТАХААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨХ
2 1. Эцэг эх нь хоёулаа эсвэл ганц бие, эцэг буюу эх нь хөдөлмөрийн чадваргүй, 60-аас дээш настай эцэг, 55-аас дээш настай эх, энэ насанд хүрээгүй боловч хөдөлмөрийн чадавраа бүрэн алдсан эсвэл хөгжлийн
3 2. Эхнэр нь жирэмсэн бөгөөд сургуулийн өмнөх насны нэг хүүхэдтэй
4 3. Хоёр буюж түүнээс дээш хүүхэдтэй
5 4. Эхнэр нь хөдөлмөрийн чадавраа бүрэн алдсан эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хууль ёсоор асран хамгаалах, харгалзан дэмжих өөр хүнгүй 16 хүртэлх насны төрсөн дүүтэй эсвэл 16-аас дээш настай боловч тахир д
6 Дээр дурьдсан гачигдлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт, төрсний болон үрчлэлтийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гэрлэгсдийн баталгаа, нийгмийн халамжийн тэтгэврийн дэ
7 ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ТАТАГДАГЧ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ
8 – Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
9 – Нийгмийн даатгалын дэвтэр
10 – Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
11 – Мэргэжлийн үнэмлэх, сургууль төгссөн диплом
12 – Цээж зураг /3х4/ 3ш

33. Цэргийн дүйцүүлэх алба

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Тоо бүртгэлийн офицер /ахмад/ Н.Насанбат

Утасны дугаар:  77771965-419

Е-Mail хаяг:  info@khanuul.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэнийг дараах шалтгаанаар цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлж болно
2 – Сүм хийдэд албан ёсоор бүртгэгдсэн шавилан сууж байгаа иргэн
3 – Шашин шүтлэг- ёс зүйн шалтгаанаар цэргийн жинхэнэ алба хаах боломжгүй болохыг цэрэг татлагын товчоо тодорхойлсон
4 – Хил орчмын нутагт байнга оршин сууж, хил хамгаалалтанд туслах гишүүний үүргийг биелүүлдэг
5 Иргэн цэргийн албыг дүйцүүлэн хаахыг хүссэн өргөдлөө сум, хорооны Засаг даргаар уламжлан хаъяалагдах Цэрэг татлагын товчоонд гаргана.
6 БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
7 – Иргэний үнэмлэх
8 – Алба хаахыг хүссэн тухай өргөдөл
9 – Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
10 – 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3ш

34. Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх иргэдэд олгох дэмжих бичиг

Хариуцсан мэргэжилтэн:Р.Цэвээндулам

Утас : 88039255

r.tseveendulam@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
1 Хамрагдах хүрээ:
2 Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын байгууллагад суралцагчдын сургалтын төлбөрийн зээлд хагас өнчин суралцагч, ядуу өрхийн суралцагч, /Үндэсний статистикийн хорооноос тогтоосон бүсийн амьжиргааны
3 Сургалтын төлбөрийн зээл хүсэгчид нь суралцагчийн өргөдөл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар, БСШУ
4 /Сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш байх тохиолдолд зээлийн гэрээг сунгана. Голч дүнгийн үзүүлэлтээр хасагдсан суралцагчдын оронд нэг хичээлийн жилээс илүү хугацаагаар 2.8-аас дээш голч дүнтэй байх

35. Улсын асрамжийн газарт асруулах

Хариуцсан мэргэжилтэн: Э.Баярбат

Утасны дугаар: 89814545

Е-Mail хаяг: erbayar2020@gmail.com

Бүрдүүлэх материал
1 1. Улсын асрамжийн газарт асруулахыг хүссэн иргэний өргөдөл
2 2. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар
3 3. Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн санал /албан бичиг/
4 4. Тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар /тэтгэврийн зээлгүй байх/
5 5. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
6 6. Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, тэмдэглэл