Хан-Уул

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэсийн ил тод байдал

b b

Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт

Хан-Уул дүүргийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр

Суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-ууд

Хамтран ажиллаж буй олон улсын болон төрийн бус байгууллагууд

НХХ-ТББ

ЗДТГ-тай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-тай хамтран ажилласан 2022 оны мэдээлэл

НХХ-ТББ(1)

ЗДТГ-тай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-тай хамтран ажилласан 2015-2020 оны мэдээлэл

  1. ТББ-мэдээлэл-2019

Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн мэдээлэл

Гадаадын-зээл-тусламжаар-хэрэгжиж-буй-төсөл

Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн мэдээлэл 2023

Хүүхэд харах үйлчилгээний мэдээлэл

Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр

Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр

Дүүргийн хөгжлийн индексийг сайжруулах тухай

Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам

Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд тавих нийтлэг шаардлага

Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй өдөр өнжүүлэх төвийн жагсаалт