20 C
Ulaanbaatar
2022/08/12 [14:37:04]
Хан-Уул

Тохижилт, ногоон байгууламжийн гүйцэтгэл, хяналтын хэлтэс

b b

1. Саравч, сүүдрэвчинд тавигдах ерөнхий шаардлага

2. Үерээс хамгаалах барилга байгууламжийн төлөвлөлт хийх удирдамж

3.Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн материал эдлэлийн чанар стандартын шаардлага

4. Үер борооны уснаас хамгаалах барилга байгууламжийн бүтээц хийц эдлэлийн техникийн зургийн каталог

5.Бохир усны цооног, бие даасан цэвэрлэх байгууламж

6.Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт

7. Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлгийн менежмент

8. Нийслэлийн ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын журам

9. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2021 оны 350 дугаар тогтоол

10. Захиалагчийн хяналт тавьж, ашиглалтад хүлээж авах техник хяналтын комисс ажиллах журам

11. Бусад дүрэм стандартууд

UCS0801C_Цэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, машин тоног төхөөрөмжийн түүвэр
UCS0802A_Цэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны удирдамж
UCS0803A_Мод, таримал ургамлын төрөл зүйлийн лавлах
UCS0804A_Ногоон байгууламжийн арчлалт, усалгааны менежмент
UCS1001C_Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл
UCS1102B_Ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлага
UCS1103B_Эрүүл мэндийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага
UCS1401C_Гадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага
UCS1403B_Чийрэгжүүлэх талбайн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
UCS1501C_Барилгын бүтээцийн материал өргийн материал, бетон, арматур түүнд тавигдах ерөнхий шаардлага
UCS1502C_Дүүргэгч материал
UCS1503C_Уур, ус тусгаарлагч материал
UCS1504C_Хаалга-цонх
UCS1505C_Дулаан дуу чимээ тусгаарлах материалд тавигдах ерөнхий шаардлага
UCS1506C_Заслын материалд тавигдах ерөнхий шаардлага
UCS1507C_Халаалт агаар сэлгэлтийн материалд тавигдах ерөнхий шаардлага
UCS1508C_Сантехникийн материалд тавигдах шаардлага
UCS1902A_Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг байрлуулах, суурилуулах технологийн удирдамж
UCS2101A_Төрийн байгууллагын нэрийн тэмдэг
UCS2102A_Барилга байгууламж, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн бичвэр, тэмдэгт тавигдах шаардлага, байрлуулах, суурилуулах удирдамж
UCS2103А Гудамжны нэрийн тэмдэг байрлуулах, суурилуулах удирдамж
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд байршуулах гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд байршуулах сандалд тавигдах шаардлага
Такси зогсоолд тавигдах шаардлага
Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага
Явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угралтад тавигдах шаардлага