Хан-Уул

Тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэсийн ил тод байдал

b b

Саравч, сүүдрэвчинд тавигдах ерөнхий шаардлага

Үерээс хамгаалах барилга байгууламжийн төлөвлөлт хийх удирдамж

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн материал эдлэлийн чанар стандартын шаардлага

Үер борооны уснаас хамгаалах барилга байгууламжийн бүтээц хийц эдлэлийн техникийн зургийн каталог

Бохир усны цооног, бие даасан цэвэрлэх байгууламж

Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлгийн менежмент

Нийслэлийн ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын журам

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2021 оны 350 дугаар тогтоол

Захиалагчийн хяналт тавьж, ашиглалтад хүлээж авах техник хяналтын комисс ажиллах журам

Бусад дүрэм стандартууд

UCS2103А-Гудамжны-нэрийн-тэмдэг-байрлуулах-суурилуулах-удирдамж
UCS0801C_Цэцэрлэгчийн-хөдөлмөрийн-багаж-хэрэгсэл-машин-тоног-төхөөрөмжийн-түүвэр
UCS0802A_Цэцэрлэгчийн-хөдөлмөрийн-аюулгүй-ажиллагааны-удирдамж
UCS0803A_Мод-таримал-ургамлын-төрөл-зүйлийн-лавлах
UCS0804A_Ногоон-байгууламжийн-арчлалт-усалгааны-менежмент
UCS1001C_Хөгжлийн-бэрхшээлтэй-иргэдэд-хүртээмжтэй-дэд-бүтцийн-зураг-төсөл
UCS1102B_Ерөнхий-боловсролын-сургуулийн-гадна-орчинд-тавигдах-ерөнхий-шаардлага
UCS1103B_Эрүүл-мэндийн-байгууллагын-гадна-орчны-ерөнхий-шаардлага
UCS1401C_Гадна-мэдээллийн-байгууламжид-тавигдах-ерөнхий-шаардлага
UCS-1402C2020-Саравч-сүүдрэвчинд-тавигдах-ерөнхий-шаардлага-1
UCS1403B_Чийрэгжүүлэх-талбайн-төлөвлөлт-тоног-төхөөрөмжид-тавих-ерөнхий-шаардлага
UCS1501C_Барилгын-бүтээцийн-материал-өргийн-материал-бетон-арматур-түүнд-тавигдах-ерөнхий-шаардлага
UCS1502C_Дүүргэгч-материал
UCS1503C_Уур-ус-тусгаарлагч-материал
UCS1504C_Хаалга-цонх
UCS1505C_Дулаан-дуу-чимээ-тусгаарлах-материалд-тавигдах-ерөнхий-шаардлага
UCS1506C_Заслын-материалд-тавигдах-ерөнхий-шаардлага
UCS1507C_Халаалт-агаар-сэлгэлтийн-материалд-тавигдах-ерөнхий-шаардлага
UCS1508C_Сантехникийн-материалд-тавигдах-шаардлага
UCS1901A_Нийтийн-эзэмшлийн-зам-талбайн-гэрэлтүүлгийн-менежмент-1
UCS1902A_Гэрэлтүүлэх-төхөөрөмжийг-байрлуулах-суурилуулах-технологийн-удирдамж
UCS2101A_Төрийн-байгууллагын-нэрийн-тэмдэг
UCS2102A_Барилга-байгууламж-үл-хөдлөх-хөрөнгийн-хаягийн-бичвэр-тэмдэгт-тавигдах-шаардлага-байрлуулах-суурилуулах-удирдамж

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна хаяг реклам, зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам

Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдээс дагаж мөрдөх журам

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам

Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам

Цэвэр, бохир усны хэрэглээг зохицуулах түр журам