Хан-Уул
Тендерийн үр дүн

АЖИЛЧНЫ АЛДАР ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН ГАРЛАА

АЖИЛЧНЫ АЛДАР ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН ГАРЛАА

Хан-Уул дүүргийн 2022 оны төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Ажилчны алдар талбайг засварлах зураг төсөл, төсөв, ХУДХААА/202201051 тендерт “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалтыг үндэслэн бүх тендерээс татгалзаж буйг мэдэгдэж байна.

Д/Д

Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчийн нэр Шалгарсан эсэх

 

Тайлбар

1

СКАЙЛАЙН ДИЗАЙН ХХК

Шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 16.1.1, 16.2

2

АРХЖС ХХК

Шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14.3.2, 14.6, 16.1.1, 16.2

 ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА