Хан-Уул
Тендерийн үр дүн Худалдан авах ажиллагааны алба

ХОГ ТЭЭВРИЙН МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ХУДХААА/202312037 ДУГААРТАЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

2023 оны 05 дугаар сарын 11                                                                                                                                     Улаанбаатар хот

Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
1 Нанопланет ХХК 633,000,000 Шалгараагүй 16.2 Энэ хуулийн 16.1-д заасан баримт бичгээс тухайн тендер шалгаруулалтад ирүүлэх шаардлагатай баримт бичиг, тэдгээрт тавигдах шаардлагыг тендерийн баримт бичигт заана.
2 Би Ти Эс Эм ХХК 742,000,000 Шалгарсан 29.2.Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 6-аас доошгүй өдрийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна.
3 Монтех дистрибьшн ХХК 767,800,000 Шалгараагүй 28.7.3.энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаж, энэ хуульд заасны дагуу үнэлэгдсэн тендерүүдийг бага харьцуулах үнэтэйгээс их харьцуулах үнэтэй рүү нь эрэмбэлж, хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг сонгоно;
4 Баянзүрх прогресс ХХК 795,000,000 Шалгараагүй 20.5.Тендерийн баталгаа шаардсан нөхцөлд түүнийг ирүүлээгүй, эсхүл ирүүлсэн тендерийн баталгаа нь энэ хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй бол захиалагч тухайн тендерээс татгалзана.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА