Хан-Уул
Мэдээлэл

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нягтлан бодогч нарын анхааралд!

Нэг.  1 дүгээр зөвлөмжийн хувьд шинэчлэсэн EBalance систем (https://ebalance.mof.gov.mn)-д бүртгэлээ хийж амжаагүй бол 2024.01.01-ний өдрөөс өмнө бүртгүүлэх шаардлагатай.

Хоёр. 2 дугаар зөвлөмжийн хувьд 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн залруулгыг 2023.12.15-ны дотор дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст ирүүлсэн байх. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх зөвлөмжүүдээс харна уу.)