Хан-Уул

Дугаар А/360 – Тайван цагт иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлж, тоо бүртгэлээс хасах тухай

b b
2023 оны 06 сарын 22-ны өдөр                     Дугаар А/360                            Улаанбаатар хот   Тайван цагт иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл...

Дугаар А/146 – Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

b b
2023 оны 03 сарын 17-ны өдөр                    Дугаар А/146                                 Улаанбаатар хот     Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах...

Дугаар А/161 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хүчингүй болгох тухай

b b
2021 оны 04 сарын 02-ны өдөр                          Дугаар А/161                                 Улаанбаатар хот Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох,...

Дугаар А/151 Хан-Уул Зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын батлагдсан төсвөөс санхүүжин хэрэгжих Геодезийн хэмжилзүйн багаж худалдан авах ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

b b
2021 оны 03 сарын 30-ны өдөр                          Дугаар А/151                                 Улаанбаатар хот       Хан-Уул Зам засвар, арчлалт...