Хан-Уул

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ХУДХААА/202307097 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
2023 оны 9 дүгээр сарын 04                                                                               Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүргийн дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжих Хан-Уул...