Хан-Уул

Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн ил тод байдал

b b

2023 оны орон нутгийн төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2023 oны орон нутгийн төсөв

2023 oны санхүүгийн ил тод байдал

2023 оны бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

2023 оны бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр ЭНД ДАРЖ орно уу

2023 оны цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого

2023 оны цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого ЭНД ДАРЖ орно уу

2023 оны таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

2023 оны таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг ЭНД ДАРЖ орно уу

2023 оны төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар

2023 оны төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар ЭНД ДАРЖ орно уу

2023 оны төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

2023 оны төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ ЭНД ДАРЖ орно уу

2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

2022 oны санхүүгийн ил тод байдал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2022 оны орон нутгийн төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2022 орон нутгийн төсөв

2021 оны орон нутгийн төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2020 оны санхүүгийн ил тод байдал

  1. Хан-Уул дүүргийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн өөрчлөлтийг баталсан тогтоол
    2020-N~1
  2. Хан-Уул дүүргийн 2020 оны Төсвийн тодотгол
    -2020~1
  3. Хан-Уул дүүргийн 2021 оны орон нутгийн төсөв баталсан тогтоол
    2021-H~1

Хөрөнгө оруулалтын мэдээ

Хан-Уул дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайлан өгөх зөвлөмж