Хан-Уул

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал

b b

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Ажлын байрны орчны сэтгэл ханамжийн судалгаа

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ

Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам болон "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"

Ёс-зүйн-зөвлөлийн-ажиллах-журам

Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 

LEGALI~1

Захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын дагаж мөрдөх харилцаа хандлагын нийтлэг журам

Тангараг өргөсөн албан хаагчид

Төрийн болон байгууллагын хөрөнгөөр суралцагчдын талаарх мэдээлэл

Сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт