4 C
Ulaanbaatar
2021/10/23 [00:30:55]
Хан-Уул

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал

b b

1.Авлигад өртөх эрсдэлтэй албан тушаалтан

2019

2019

2020

2020

2. Тангараг өргөсөн албан хаагчид

2018

2018

2020

2020

3. Сургалтын төлөвлөгөө, Биелэлт, Нийгмийн баталгаа, Төлөвлөгөө

2019 оны тайлан

2019 оны тайлан

2019 хагас жилийн биелэлт

2019 хагас жилийн биелэлт

“2020 оны жилийн эцсийн биелэлт
2020 оны жилийн эцсийн биелэлт

2020 оны төлөвлөгөө
2020 оны төлөвлөгөө

2020-төлөвлөгөө-Нийгмийн-баталгаах-хангах-хөтөлбөр
2020-төлөвлөгөө-Нийгмийн-баталгаах-хангах-хөтөлбөр

Нийгмийн-баталгаа-биелэлт-2020
Нийгмийн-баталгаа-биелэлт-2020

4. Зэрэг дэв олгосон албан хаагчид

5. Сул орон тооны зар

6. Харилцаа хандлагын журам

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

7. Ажлын цаг ашиглалтын журам

8. Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

9. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

10. АТҮХ-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2019 оны тайлан

11. Шинээр ажилд орсoн албан хаагчийн талаарх мэдээлэл

12. Төрийн болон байгууллагын хөрөнгөөр суралцагчдын талаарх мэдээлэл