Хан-Уул

Tөлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн ил тод байдал

b b

1. Дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2.Хан-Уул дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн захирамж

3.Хан-Уул дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

4. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

5. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны биелэлт

6. Дүүргийн 2022 оны батлагдсан төсөв

7. 2022 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

8. Нийслэлийн концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан ажлуудын мэдээ

 1. 32 дугаар сургуулийн концессын гэрээ
  32-дугаар-сургуулийн-концессын-гэрээ
 2. Барих шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжүүлэх концессын төслүүд
  Барих-Шилжүүлэх-концессын-төрлөөр-хэрэгжүүлэх-төслүүд
 3. Жишиг баримт бичиг боловсруулах заавар
  Жишиг-баримт-бичиг-боловсруулах-зааварчилгаа
 4. Концесс олгох журам
  Концесс-олгох-журам
 5. Концессын шалгаруулалтын санал үнэлэх журам
  2020-New-togtool

9. Дахин төлөвлөлт

 1. 2019-оны-дахин-төлөвлөлтийн-ажлын-явцын-мэдээлэл
 2. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай ­­орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам
  New-Microsoft-Word-Document
 3. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны дахин төлөвлөлтийн мэдээлэл
  Ашиглалтын-шаардлага-хангахгүй-нийтийн-зориулалттай-орон-сууцны-дахин-төлөвлөлтийн-мэдээлэл
 4. Гэр хороололлын газрын дахин төлөвлөлтийн журам
  ГЭР-ХОРООЛЛЫН-ГАЗРЫГ-ДАХИН-ТӨЛӨВЛӨХ-ЖУРАМ

10. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам, маягт

 1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулгын маягтыг энд дарж орно уу
 2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг энд дарж орно уу

11. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам, маягт

 1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулгын маягтыг энд дарж орно уу
 2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг энд дарж орно уу