-22 C
Ulaanbaatar
2022/01/24 [12:25:00]
Хан-Уул

Taтварын хэлтэс

b b

1 . ШИНЭЭР ААН БҮРТГҮҮЛЭХЭД

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан байцаагч нар

Утасны дугаар  – 70111288

Е-Mail хаяг  – khan_uul_ttut@mta.gov.mn

 

Бүрдүүлэх материал
1. ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
2. Дүрмийн хуулбар
3. Үүсгэн байгуулагчдын иргэний үнэмлэхний хуулбар

2. ШИНЭЭР ТООН ГАРЫН ҮСЭГ АВАХАД

Бүрдүүлэх материал
1 1. Цахим татварын системд нэвтрэн орж хүсэлт гаргана

3. ШИНЭЭР НӨАТ СУУТГАН ТӨЛӨГЧ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

Хариуцсан мэргэжилтэн –  Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 70111288

Е-Mail хаяг – khan_uul_ttut@mta.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1 1. Албан бичиг
2 2. Дансны хуулга, кассын тайлан
3 3. ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
4 4. ТТБ-01-А маягт бөглөх
5 5. Шивсэн Е-баримт
6 6. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
7 7. Ажлын гэрээ
8 8. Түрээсийн гэрээ
9 9. Захирал өөрийн биеэр ирж ярилцлаганд орно /итгэмжлэл/
10 10. Хариуцсан байцаагчтай уулзаж ярилцлага хийж, ажлын байр үзүүлж зураг хавсаргана

4. Галт зэвсгийн албан татвар

Хариуцсан мэргэжилтэн –  Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар –  77111288, 11343347

Е-Mail хаяг –  khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Нэхэмжлэхээр
2 Галт зэвсгийн гэрчилгээний хуулбар эх хувийн хамт

5 . ААНОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 77111288,

Е-Mail хаяг  – khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 ААНБ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх тухай хүсэлт /бичгээр/
2 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
3 ААН-ийн танилцуулга
4 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар /баталгаажсан байх/
5 ААНОАТ-ын тайлангийн хуулбар /ТТ-02б/
6 Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тооцоо /ТТ-02б/
7 Харилцах дансны хуулбар
8 Хөдөлмөрийн чадвар алдсан комиссын шийдвэрийн хуулбар, ажилд томилсон тушаал
9 ХХААЯ-ны тодорхойлолт /тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан/ Үр тариатай бол газрын гэрчилгээ,газрын төлбөр төлсөн баримт
10 Гарааны компаны хувьд/Боловсролын яамнаас өгсөн гэрчилгээний хуулбар,шинжээчийн дүгнэлтийг тайландаа нотлох баримтаар хавсаргах/
11 Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа явуулдаг бол фото зураг хавсаргах
12 Нэмэлт материал

6. ШИНЭЭР ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

Хариуцсан мэргэжилтэн –  Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар –  70111288

Е-Mail хаяг –  khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 .Бүртгүүлэх албан тоот/өргөдөл
2 Магт ХТТ-01 /татварын албанаас/
3 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4 ААН-н гэрчилгээ /хуулбар
5 Захиралын иргэний үнэмлэх /хуулбар/
6 Улсын бүртгэлийн ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ /хуулбар эх хувийн хамт/
7 Хариуцсан байцаагчтай хийсэн ярилцлагын тэмдэглэл /хуулбар/
8 ҮХЭХ-ийн үнэлгээг нотлох баримтууд /дараах жагсаалтаас тохиромжтойг сонгох/ -Худалдах худалдан авах гэрээ/Хуулбар эх хувийн хамт/ -Бэлэглэлийн гэрээ /хуулбар эх хувийн хамт/ -Захиалгийн гэрээ /хуулбар эх хувийн хамт/ -Даатгалын гэрээ // -Үнэлгээийн тайлан //-Санхүүгийн тайлан //-Хөрөнгийн задаргаатай -Зээлийн гэрээ // -Бусад
9 Өөр дүүрэгт тайлангаа өгдөг бол харъяа татварын албанаас татвар төлөгчийн карт, өрийн тооцоолол

7. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ӨӨРЧЛӨХӨД

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 7011-1288

Е-Mail хаяг  – khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 ААН-ийн хүсэлт
2 Маягт ТБ-4а /татварын албанаас/
3 ААН-ийн гэрчилгээ /хуулбар/
4 Иргэнийн үнэмлэх /хуулбар/
5 Татварын ҮХЭХАТ-ын гэрчилгээ
6 Улсын бүртгэлийн ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ /хуулбар/
7 Хөрөнгийн капиталжуулсан хүснэгт
8 Үнэлгээний тайлан

8. ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХАСУУЛАХАД

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 70111288

Е-Mail хаяг – khan_uul@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Хасагдахыг хүссэн албан бичиг /өргөдөл/
2 Маягт ХТТ-06 /татварын албанаас/
3 Татварын ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ /хуулбар/
4 Улсын бүртгэлийн ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ /хуулбар
5 Санхүүгийн тайлангаас хасагдсан байх /хуулбар/
6 ҮХЭХ-ийн үнэлгээг хасах нотлох баримтууд /дараах жагсаалтаас тохиромжтойг сонгох/ а)Худалдах худалдан авах гэрээ /хуулбар эх хувийн хамт/ б) Бэлэглэлийн гэрээ /хуулбар эх хувийн хамт/ в)Хорооны тодорхойлолт г)Дүүргийн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн хэлтэс-ээс түүхчлэн лавлагаа д)Зураг е)бусад

9. АТБӨЯХАТ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР, АВТО ЗАМ АШИГЛАСНЫ ХУРААМЖИЙН ТӨЛӨЛТИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ /ХАСАГДАХ/

Хариуцсан мэргэжилтэн –  Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар –  11343347

Е-Mail хаяг  – khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
2 Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх

10. НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ

Хариуцсан мэргэжилтэн –  Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 70111288

Е-Mail хаяг  – khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Албан бичиг
2 Тусгай зөвшөөрөл
3 Улсын бүртгэлийн ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ /хуулбар/

11. ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ТАЛААР

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 11343347

Е-Mail хаяг  – khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 ТҮТ-тэй байгуулсан хог хаягдал ачиж тээвэрлэх гэрээ

12. ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТАЛААР

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 11343347

Е-Mail хаяг – khan_uul_ttut@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Шүүхэд нэхэмжлэх гаргах:
2 Аль шүүхэд нэхэмжлэх гаргаж байгаа
3 Шүүхэд нэхэмжлэх гаргаж буй иргэн, ААН-ийн регистрийн дугаар

13. УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ БУЦААН АВАХАД ДАРААХ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

Хариуцсан мэргэжилтэн  – Хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар  – 77111288

Е-Mail хаяг –  khnl_uul@mta.mn

Бүрдүүлэх материал
1 Аж ахуй нэгж байгууллагын тухайд: -Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох заалт бүхий шүүгчийн захирамж /Эх хувь , эсвэл хуулбар заавал нотариатаар заавар батлуулсан байх/ -Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар -Мөнгө төлсөн баримт /эх хувь/ -Албан бичиг -Итгэмжлэлтэй бол итгэмжлэлийн хуулбар /хуулбар дээр улсын тэмдэгт буцаан авах гэсэн заалт заавал байх *Өргөдөл аль шүүхийн ямар шийдвэр , захирамжаар улсын тэмдэгтийн хураамжид төлсөн төлбөрийг буцаан авах тухай болон төлбөрийг буцаан авах банкны нэр, дансны дугаарыг тодорхой бичнэ./ Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авах данс нь зөвхөн тухайн аж ахуйн нэгжийн данс байна./
2 Хувь хүний тухайд: -Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох заалт бүхий шүүгчийн захирамж / Эх хувь , эсвэл хуулбар заавал нотариатаар заавар батлуулсан байх/ -Иргэний үнэмлэхний хуулбар -Мөнгө төлсөн баримт /эх хувь/ -Албан бичиг -Итгэмжлэлтэй бол итгэмжлэлийн хуулбар /хуулбар дээр улсын тэмдэгт буцаан авах гэсэн заалт заавал байх *Өргөдөл аль шүүхийн ямар шийдвэр , захирамжаар улсын тэмдэгтийн хураамжид төлсөн төлбөрийг буцаан авах тухай болон төлбөрийг буцаан авах банкны нэр, дансны дугаарыг тодорхой бичнэ./ Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авах данс нь зөвхөн тухайн иргэний өөрийн данс байна./