Хан-Уул

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

REALADMIN

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

ДЗД-ын ҮАХ-ийн 2022 оны биелэлт

ДЗДҮАХ-баталсан

2021-2024 on

2021 tolovlogoo final

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021

 

Аудитын мэдээлэл

2023 оны төлөвлөгөө
2023-оны-төлөвлөгөө
2022 oны тайлан
ШИНЭ ТАЙЛАН
2022 oны төлөвлөгөө
2.Дотоод-аудитын-төлөвлөгөө-2022-rotated
2021 оны дүгнэлт
Аудит дүгнэлт 2021
2021 оны тайлан
2020 audit
2021 оны Төлөвлөгөө 
Төлөвлөгөө-2021