14 C
Ulaanbaatar
2022/09/27 [13:33:54]
Хан-Уул

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

REALADMIN

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021

2021

 

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
2020 audit
2021 оны Төлөвлөгөө 
Төлөвлөгөө 2021
2020 оны тайлан
2021 audit