Хан-Уул

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

REALADMIN

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021

 

Аудитын мэдээлэл

2023 оны төлөвлөгөө
2023-оны-төлөвлөгөө
2022 oны тайлан
ШИНЭ ТАЙЛАН
2022 oны төлөвлөгөө
2.Дотоод-аудитын-төлөвлөгөө-2022-rotated
2021 оны тайлан
2020 audit
2021 оны Төлөвлөгөө 
Төлөвлөгөө-2021