Хан-Уул

ЗДТГ-ЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

REALADMIN

ЗДТГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 

  • ЗДТГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө энд дарж орно уу
  • ЗДТГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг энд дарж үзнэ үү.

 

ЗДТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 

  • ЗДТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө энд дарж орно уу
  • ЗДТГ-ын 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг энд дарж үзнэ үү.

 

ЗДТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 

  • ЗДТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө энд дарж  орно уу
  • ЗДТГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
  • ЗДТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт энд дарж орно уу

 

Toggle title